پيوند حوزه و دانشگاه

استقلال كشور ما منوط به استقلال همين دانشگاهها و فيضيه‏هاست.

توجه داشته باشيد كه اگر دانشگاه و فيضيه اصلاح بشود، كشور شما استقلال خودش‏را بيمه مى‏كند. از دانشگاه - چه دانشگاه علوم قديمه، چه دانشگاه علوم جديده از دانشگاه‏سعادت يك ملت، و در مقابل سعادت شقاوت يك ملت‏سرچشمه مى‏گيرد. بايد از حوزه‏هاى علميه، يك عالمى به تمام معنا متعهد بيرون بيايد، و مركزساخت انسان باشد؛ و دانشگاه هم مركز ساخت انسان بايد باشد.

دانشگاهيان و جوانان برومند عزيز، هر چه بيشتر با روحانيان و طلاب علوم‏اسلامى پيوند دوستى و تفاهم را محكمتر و استوارتر سازند، و از نقشه‏ها وتوطئه‏هاى دشمن غدار غافل نباشند.

تلاش كنيد جهات دينى را در دانشگاه بيشتر كنيد. دانشگاه پيوند خودش را به فيضيه محكم كند، و فيضيه محكم كند پيوستگى خودش‏را به دانشگاه.  

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved