قرآن

اگر قرآن نبود، باب معرفت الله بسته بود الى الابد. قرآن كتاب انسان‏سازى است، مكتب اسلام مكتب انسان‏سازى است، انسان به‏همه ابعاد. اين قرآن است كه هدايت مى‏كند ما را به مقاصد عاليه‏اى كه در باطن ذاتمان‏توجه به او هست، و خودمان نمى‏دانيم.

از انس با قرآن كريم، اين صحيفه الهى و كتاب هدايت، غفلت نورزند؛ كه‏مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاريخ گذشته و آينده، ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است. تدريس قرآن -در هر رشته‏اى از آن- را مد نظر و مقصد اعلاى خود قراردهيد. هر مقدارى كه شما عمل كرديد به قرآن، زير پرچمش رفتيد. پرچم قرآن اين‏نيست كه پرچمهاى ديگران هستند، پرچم قرآن عمل به قرآن است. مبادا قرآن مقدس و آيين نجاتبخش اسلام را، با مكتبهاى غلط و منحرف‏كننده‏اى‏كه از فكر بشر تراوش كرده است، خلط نماييد.

هيچ مكتبى بالاتر از قرآن نيست. آنچه مهم است اين است كه مسلمين به اسلام و قرآن عمل كنند. اسلام همه‏مسائلى را كه مربوط به زندگى بشر در دنيا و آخرت است، و آنچه را مربوط به‏رشد و تربيت انسان و ارزش انسان است، داراست. قرآن بايد در تمام شئون زندگى ما حاضر باشد. اين كتاب و اين سفره گسترده در شرق و غرب، و از زمان وحى تا قيامت‏كتابى است كه تمام بشر، عامى، عالم، فيلسوف، عارف، فقيه، همه از اواستفاده مى‏كنند. قرآن كتاب انسان‏سازى است، كتاب انسان متحرك است، كتاب آدم است،و كتابى است كه آدمى كه بايد از اين جا تا آخر دنيا و تا آخر مراتب حرمت‏بكند راه مى‏برد.

جوانان عزيزم كه چشم‏اميد من به شماست، با يك دست قرآن را و با دست ديگرسلاح را برگيريد، و چنان از حيثيت و شرافت‏خود دفاع كنيد، كه قدرت تفكرتوطئه عليه خود را، از آنان سلب نماييد. قرآن كريم كه به همه ما و به همه بشر حق دارد، سزاوار است كه ما در راه اوفداكارى كنيم. مشكل بزرگ مسلمين اين است كه قرآن كريم را كنار گذاشته‏اند، و تحت لواى‏ديگران درآمده‏اند. هر چه در راه خدا بدهيم، و هر چه در راه قرآن بدهيم فخر ماست، افتخارماست، راه حق است. قرآن كريم پناه همه ماست.  

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved