آزادى

آزادى يك نعمت بزرگ الهى است. ما مصائب را به خاطر رسيدن ملتمان به آزادى و استقلال تحمل خواهيم كرد.

 آزادى يك امانت الهى است كه خداوند نصيب ما كرد. آزادى را اسلام به ما داد، قدر اين آزادى را بدانيد و قدر اين اسلام را بدانيد. اول مرتبه تمدن، آزادى ملت است. بايد ما همه بيدار باشيم، متوجه باشيم به اين كه از آزادى سوء استفاده نكنيم. اسلام هم آزادى دارد، اما آزادى بى‏بند و بارى نه ؛ ما آزادى غربى نمى‏خواهيم. اسلام يك دين مترقى، و دموكراسى به معناى واقعى است. دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است. آزاديى كه در اسلام است در حدود قوانين اسلام است. آزادى صادراتى آزاديى است كه بچه‏هاى ما را به فحشا كشاند.

آزادى در حدود اسلام است، در حدود قانون است ؛ تخلف از قانون نشود به خيال اين كه آزادى است. حفظ كنيد حدود اسلام را، از آزاديها سوء استفاده نشود، آزادى در حدود اسلام است. قانون اسلام مسبب آزاديها و دموكراسى حقيقى است، و استقلال كشورها را نيز تضمين مى‏كند. مى‏خواهند آزادى شما را با آزادى سلب كنند، آزادى ناسالم در شما ايجاد كنندو آزادى حقيقى را از شما بگيرند. جلوى آزادى هرگز گرفته نشده است و نمى‏شود و مردم آزادند، الا آنجايى كه بخواهند تباهى بكنند و بخواهند ملت را به عقب برانند. آزادى به شكل غربى آن، كه موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى‏شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است.

ما آزاديى كه اسلام در آن نباشد نمى‏خواهيم. از آزاديهاى مخرب بايد جلوگيرى شود. انحطاط و سقوط بشر به علت‏سلب آزادى او و تسليم در برابر سايرانسانهاست. ايران امروز جايگاه آزادگان است.  

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved