امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر بر همه ملت واجب است . سفارش به حق ، كه امر به معروف است و نهى از منكر است ، بر همه مسلمين‏واجب است . اگر يك حكم ظالمى بر مردم مسلط شد ، علماى ملت ، دانشمندان ملت بايداستنكار كنند ، بايد نهى از منكر كنند .

شما و ما موظفيم كه هم در تمام امورى كه مربوط به دستگاههاى اجرايى است امربه معروف كنيم ، و اگر اشخاصى پيدا مى‏شوند كه خلاف مى‏كنند ، معرفى كنيم به‏مقاماتى كه براى جلوگيرى مهيا هستند ؛ و مشكلات را هم تحمل كنيم . شما از اول اگر جلوى فساد را نگيريد ، معلوم نيست كه به وضع سابق منتهى‏نشود .

از آنچه در نظر شرع حرام ، و آنچه بر خلاف مسير ملت و كشور اسلامى ، ومخالف با حيثيت جمهورى اسلامى است ، به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود همه‏مسئول مى‏باشند .

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved