مفاسد وانحرافات اجتماعى

انبيا مثل يك طبيبى بودند كه مى‏خواستند اصلاح كنند جامعه را . اگر انحراف اخلاقى نباشد، هيچ يك از اين سلاحهاى جنگى به حال بشر ضررندارد . آن چيزى كه دارد اين سياره ما را در سراشيبى انحطاط قرار مى‏دهد ، انحراف‏اخلاقى است .

آن كه فاسد مى‏كند جامعه را ، و دست از فسادش برنخواهد داشت ، او را بايداز جامعه جدا كرد؛ او يك غده سرطانى است كه جامعه را فاسد مى‏كند .

نجات معتاد نجات يك فرد نيست ، نجات اسلام است . اين وظيفه شرعى نيست كه كسى نسبت به مسلمانى اهانت كند ، از برادر دينى‏بدگويى نمايد ؛ اين حب دنيا و حب نفس است ، اين تلقينات شيطان است كه‏انسان را به اين روز سياه مى‏نشاند .

 اذيت مسلم‏و آزار مؤمنين از بزرگترين گناهان كبيره است .  

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved