تقوا ملاك برترى

آنى كه تقوايش بيشتر است ، آنى كه ترسش از خدا بيشتر است ، آنى كه خدمت‏براى خدا مى‏كند ، او مقدم است .

همه برادر و برابرند ،فقط و فقط كرامت ، در پناه تقوا ، و برترى ، به اخلاق‏فاضله و اعمال صالحه است .

آنچه اصل است تقواست ، ولى اگر همين تقوا نزد اشخاصى جاهل باشد ، گاهى ضررمى‏زند .

اگر مجهز به علم و تقوا و شعور انقلابى - اسلامى شديد پيروزيتان حتمى است ، واگر - خداى نكرده - در اين مرحله كوتاهى كنيد ، مسئوليت آن به عهده خودشماست . ملت اگر متقى شد مى‏تواند كه حفظ كند خودش را از همه آفاتى كه در دنيا پيش‏مى‏آيد .

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved