حج

حج از آن روزى كه تولد پيدا كرده است ، اهميت بعد سياسى‏اش كمتر از بعدعبادى‏اش نيست . حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگى توحيدى است . حج عرصه نمايش ، و آيينه‏سنجش استعدادها و توان مادى و معنوى مسلمانان است .

يكى از مهمات فلسفه حج، ايجاد تفاهم و تحكيم برادرى بين مسلمين است . بيتى كه براى قيام تاسيس شده است، آن هم قيام للناس ، پس‏بايد براى همين مقصد بزرگ در آن اجتماع نمود . اين بيت معظم براى ناس بنا شده و براى قيام ناس . همه مسلمانان بايد در تجديد حيات حج و قرآن كريم ، و بازگردنداندن اين دو ،به صحنه‏هاى زندگى‏شان كوشش كنند . حج بى‏روح و تحرك و قيام، حج بى‏برائت ، حج بى‏وحدت ، و حجى كه از آن هدم كفرو شرك بر نيايد حج نيست .

ان شاء الله - ما نخواهيم گذاشت از كعبه و حج ، اين منبر بزرگى كه بر بلنداى‏بام انسانيت بايد صداى مظلومان را به همه عالم منعكس سازد ، و آواى توحيد راطنين اندازد ، صداى سازش با آمريكا و شوروى و كفر و شرك نواخته شود . در مكه مكرمه بتها را بشكنيم ، و شياطين را كه در راس آنها شيطان بزرگ‏است ، در عقبات رمى كنيم و طرد نماييم ، تا حج‏خليل الله و حبيب الله و ولى الله مهدى عزيز را بجا آورده باشيم . اين پدر توحيد و بت‏شكن جهان به ما و همه انسانها آموخت كه قربانى در راه‏خدا ، پيش از آن كه جنبه توحيدى و عبادى داشته باشد ، جنبه‏هاى سياسى و ارزشهاى‏اجتماعى دارد .

اى گويندگان ! نويسندگان! در اجتماعات بزرگ ، عرفات و مشعر و منا و مكه‏معظمه و مدينه منوره ، مسائل اجتماعى و سياسى مناطق خود را به گوش برادران‏ايمانى برسانيد ، و از هم طلب نصرت كنيد . مسلمين اگر حج را پيدا كنند ، آن سياستى كه در حج به كار رفته است از طرف‏اسلام ، همان را پيدا كنند كافى است براى اين كه استقلال خودشان را پيدا كنند . اعلان برائت از مشركان، كه از اركان توحيدى و واجبات سياسى حج است ، بايددر ايام حج به صورت تظاهرات و راهپيمايى ، با صلابت و شكوه هر چه بيشتر و بهتربر گزار شود . فرياد برائت ازمشركان مخصوص به زمان خاص نيست ، اين دستور است وجاويد .

به منا رويد و آرزوهاى حقانى را در آن جا دريابيد ، كه آن ، قربانى نمودن‏محبوبترين چيز خويش در راه محبوب مطلق است . و بدانيد تا از اين محبوبها ، كه‏بالاترينش حب نفس است- و حب دنيا تابع آن است - نگذريد به محبوب مطلق‏نرسيد . در سعى بين صفا و مروه ، با صدق و صفا سعى در يافتن محبوب كنيد ، كه با يافتن‏او همه بافته‏هاى دنيايى گسسته شود ، و همه شكلها و ترديدها فرو ريزد ، و همه‏خوف و رجاهاى حيوانى زايل شود .

در طواف حرم خدا كه نشانه عشق به حق است ، دل را از ديگران تهى كنيد و جان‏را از خوف غير حق پاك سازيد ، و به موازات عشق به حق ، از بتهاى بزرگ وكوچك ، و طاغوتها و وابستگانشان برائت جوييد ، كه خداى تعالى و دوستان او ازآنان برائت جستند ، و همه آزادگان جهان از آنان برى هستند .

لبيك ‏گويان براى حق ، نفى شريك به همه مراتب كنيد و از خود كه منشا بزرگ‏شرك است ، به سوى او - جل و اعلى - هجرت نماييد . در لبيك - لبيك ، بر همه بتها گوييد ، و فرياد بر همه طاغوتهاو طاغوتچه‏ها كشيد . در لمس حجر الاسود ، بيعت با خدا بنديد كه با دشمنان او و رسولانش و صالحان‏و آزادگان دشمن باشيد ، و به اطاعت و بندگى آنان - هر كه باشد و هر جا كه باشد- سر ننهيد . و خوف و زبونى را از دل بزداييد كه دشمنان خدا ، و در راس آنان‏شيطان بزرگ زبونند ، هر چند در ابزار آدمكشى و سركوبى و جنايتشان برترى داشته‏باشند . با حال شعور و عرفان به مشعر الحرام و عرفات رويد ، و در هر موقف ، به‏اطمينان قلب بر وعده‏هاى حق و حكومت مستضعفان بيفزاييد ، و با سكوت و سكون ،تفكر در آيات حق كنيد . توجه داشته باشيد كه سفر حج‏سفر كسب نيست ، سفر تحصيل دنيا نيست ، سفر الى‏الله است .  

 

 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved