بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

رديف عنوان رباعی
1 عيد نوروز باد نوروز وزيـــده است به كوه و صحرا
2 درِ وصل اى دوست، ببين حال دل زار مرا
3 طفل طريق اى پيـــرطـــــــــريق، دستگيرى فرما!
4 باده اَلَست هشيارى من بگير و مستم بنما
5 هيهات فاطى تو و ره به كوى دلبر؟ هيهات!
6 جمهورى اسلامى جمهورى اسلامى ما جـــــاويد است
7 فرياد از درد دلم، بجز تو كى با خبر است؟
8 چراغ فطرت فاطى كه به قول خويش، اهل نظر است
9 فرياد ز من اى پير، هواى خانقاهم هوس است
10 جمهورى ما جمهورى ما نشانگر اسلام است
11 ما عرفناكَ فاطى كه ز من نامه عرفانى خواست
12 تشنه پاسخ اى دوست، هر آنچه هست، نورِ رُخ تو است
13 پرچم اين عيد سعيد، عيد حزب اللّه است
14 دُرّ يتيم فاطى كه به نور فطرت، آراسته است
15 طوطى وار فاطى كه به دانشكده ره يافته است
16 مهمان هر ذرّه در اين مزرعه، مهمان تو هست
17 ايمان آن را كه زمين و آسمانش جا نيست
18 عشق آن دل كه به ياد تو نباشد، دل نيست
19 شيرين در محفل دوستان، بجــز ياد تو نيست
20 افسوس افسوس كه عمر در بطالت بگذشت
21 گمان افسوس كه ايّام جــــوانى بگذشت
22 هستىِ دوست جز هستىِ دوست در جهـــــــان، نتوان يافت
23 نتوان يافت با فلسفه، ره به سوى او نتـــــوان يافت
24 طريق فاطى كه طريق ملكوتى سپرَد
25 فنا صوفى، به ره عشق، صفا بايد كرد
26 حذر فاطى، به‏سوى دوست سفر بايد كرد
27 سفر از هستى خويشتن، گذر بايد كرد
28 حجاب اكبر فاطى كه به علم فلسفه مى‏نازد
29 راه فصلى بگشا كه وصف رويت باشد
30 نشان فاطــــى گُل بوستان احمـــــــد باشد
31 عيد اين عيد سعيد، عيد اسعد باشد
32 عارف آن كس كه به زعم خويش، عارف باشد
33 قبله ابـــــــــروى تو قبله نمازم باشد
34 پريشان تا تكيه‏گهت عصاىِ برهان باشد
35 رها بايد شد از هستــــــــــــىِ خويشتن، رها بايد شد
36 جلوه حق موسى نشده، كليم كى خواهى شد؟
37 فلسفه فاطى كه فنون فلسفه مى‏خواند
38 حجاب آنان كه به علم فلسفه مى‏نازند
39 جفا فــــــــولاد دلى كه آه، نرمش نكند
40 لَن تَرانى تا جلوه او جبـــــــال را دَك نكند
41 همراز آن شب كه همه ميكده ها باز شوند
42 ثناى حق ذرّات جهان، ثناى حق مى‏گويند
43 سوى او ذرّات وجود، عاشق روى وى‏اند
44 بيراهه علمى كه جز اصطلاح و الفاظ نبود
45 فروغ رخ آن كس كه رخش نديد، خفــــــاش بُوَد
46 پند تا دوست بُوَد، تو را گزندى نَبُود
47 قرار جز ياد تو در دلم قرارى نَبُود
48 بُت با چشم منى، جمال او نتوان ديد
49 آن كيست؟ ن كيست كه روى تو به هر كوى نديد؟
50 راه معرفت آن كس كه ره معرفت اللّه پويد
51 بى‏قرار ياران، دل دردمندِ ما را نگريد
52  مهجور گر اهل نه‏اى زِ اهلِ‏حق خرده مگير
53 فيض وجود جــــــز فيض وجود او، نباشد هرگز
54 مدّعى از صـــــــــــوفى‏ها صفـــا نديدم هرگز
55 جوينده تو اى ياد تو روح‏بخش جان درويش
56 عقل و عشق اى عشق، ببار بر سرم رحمت خويش
57 دام دل افتاده به دام شمع، پروانه دل
58  رسواى تو پروانه شمــــعِ رُخِ زيبـــاى توام
59 غرق كمال آن روز كــه عاشقِ جـــمالت گشتم
60 بيگانه خويش تا روى تو را ديــــدم و ديـــوانه شدم
61 چه كنم؟ فرهادم و سوزِ عشق شيرين دارم
62 كوى دوست گــــر بر سرِ كوى دوست، راهى دارم
63 ياد از دست فـــــــــراقت، برِ كى داد برم؟
64 از دست تو از دست تو در پيش كه فرياد برم؟
65 آن روز آن روز كه ره به‏سوى ميخانه برم
66 مدد نما اى دوست، مدد نما كه سيرى بكنم
67 واله گر بر سر كوى تو نباشم، چكنم؟
68 گناه تا چند ز دست خويش، فرياد كنم؟
69 قطره من پشّه‏ام، از لطف تو طاووس شوم
70 ياران نظرى ياران، نظرى كه نيك انديش شوم
71 باغ زيبايى اى روى تو نور بخش خلوتگاهم
72 فكر راه طاعت نتوان كرد، گناهى بكنيم
73 شمع محفل اى روى تو شمع محفل بيماران
74 خورشيد جهان بيدار شو اى يار، از اين خواب گران
75 طور اى دوست، مرا خدمت پيرى برسان
76 پناهى نرسيد اى پير، مـــرا به خانقــــــاهى برسان
77 راحت دل اى ياد تـــــــو، راحت دل درويشان
78 مستى سرمست ز باده تـــو خواهــم گشتن
79 بيدار شو غيــــــر ره دوست، كــــــــى توانى رفتن؟
80 اسير فخر است براى من، فقيرِ تو شدن
81 دور فكن فرهـــــاد شــــــــو و تيشه بر اين كوه بزن
82 مفتون ديوانه شو، اين عقال از پا واكن
83 جمال مطلق فــــــــــاطى! ز علايق جهان دل بركن
84 سايه اى فـــرّ همــــــا، بر سر من سايه فكن
85 شادى اى پير خرابات دل، آبــــادم كن
86 اى پير اى پيــــر، بيا به حق من پيرى كن
87 هما طاووس هما، سايه فكن بر سر من
88 طوفان فاش است به نزد دوست، راز دلِ من
89  بنما نظرى اى شادى من، غصّه من، اى غم من
90 چراغ اى عقده‏گشاى دلِ ديوانه من
91 ياد تو اى ياد تو، مايه غم و شادى من
92 راه ديوانگى فرزانه شو و ز فرّ خود غافل شو
93 مجنون شو اى مرغ چمن، از اين قفس بيرون شو
94 معرفت فـــــــاطى، تو و حقِّ معرفت يعنى چه؟
95 مراد دل اى پيـــر، مــــــرا به خانقه منزل ده
96 مجنون يا رب، نظـــــرى ز پاكبازانم ده
97 شيفتگان اين شيفتگان كه در صراطند، همه
98 رهروان بــــرخيز كه رهـــــــــروان به راهند، همه
99 اى مهر اى مهر، طلوع كن كه خوابيم، همه
100 كوى غم اى دوست، به عشق تو دچاريم، همه
101 دوست غير از در دوست، در جهان كى يابى؟
102 فرزانه من از ديده عاشقان، نهان كى بودى؟
103  عيان فارغ اگر از هر دو جهان گرديدى
104 جام عاشق نشدى، اگـــر كـــــه نامى دارى
105 اى عشق اى ديده، نگر رُخش به هر بام و درى
106 خبر اى دوست، به روى دوست بگشاى درى
107 اسير نفس فاطى، اگر از طارم اعلا گذرى
108 فرياد رس در هيچ دلى، نيست بجز تو هوسى
109 محفل دوست در محفل دوست، نيست جز دود و دمى
110 خار  راه اين فلسفه را كه علم اعلا خوانى
111 خودبين گر نيست شوى، كوس" اَنَاالحق" نزنى
112 لاف اَنَاالحَق تــا منصـــورى، لاف "انا الحــــق" بزنى
113 لاف عرفان طوطى صفتى و لاف عـــرفان بزنى
114 خورشيد بردار حجاب تا جمالش بينى
115 فارغ فرّخ روزى كه فارغ از خويش شوى
116 بَردار حجاب  ! تا كوس "اَنَاالحق" بزنى، خودخواهى
117 پناه فريــــــادرس ناله درويش تويى
 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved