بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 

 

رديف عنوان غزل
1 عيد نوروز باد نوروز وزيـــده است به كوه و صحرا
2 حسن ختام الا يا ايها الساقى! ز مـــى پُر ســــاز جامم را
3 جان جهان به تو دل بستم و غير تو كسى نيست مرا
4 شرح جلوه ديــــــــــده‏اى نيست نبيند رخ زيبــــــــــــاى تو را
5 درياي جمال ســـــــر زلفت به كنارى زن و رخسارگشا
6 مسلك نيستي جزعشق تو، هيچ نيست اندر دل ما
7 لب دوست گـــــرچه از هر دو جهان هيچ نشد حاصل ما
8 خانقاهِ دل الا يــــا ايها الســـــــــاقى! برون بر حسرت دلها
9 آفتاب نيمه شب اى خوب رخ كه پـــــرده نشينى و بى‏حجاب
10 دريا و سراب مــــا را رهـــــا كنيد در اين رنج بى‏حساب
11 درگاه جمال

هــــر كجا پا بنهى حسن وى آنجا پيداست

12 سخن دل عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست
13 مكتب عشق آنكه دامن مى زند بر آتش جانـــم، حبيب است
14 رخ خورشيد عيب از ما است، اگر دوست ز ما مستور است
15 عاشق سوخته پــــــــرده بردار ز رخ، چهره‏گشا ناز بس است
16 مذهب رندان آنكه دل بگسلد از هر دو جهان، درويش است
17 ديار يار عشـــــــــــق نگـــار، سرِّ سويداى جان ماست
18 سبوي عاشقان بــــــرخيز مطربا، كه طرب آرزوى ماست
19 قبله محراب خــــــــم ابـــروى كجت قبله محــراب من است
20 درياي عشق افسانه جهــــان، دل ديوانه من است
21 فتواي من سر كوى تو، به جان تو قسم! جاى من است
22 خانه عشق خــانه عشق است و منزلگاه عشّاق حزين است
23 هواي وصال در پيچ و تــــــــاب گيسوى دلبر، ترانه است
24 پرتو عشق عشق اگــــــر بال گشايد به جهان، حاكم اوست
25 مبتلاى دوست بــــــــــاد صبا، گذر كنى ار در سراى دوست
26 سبوى دوست عمرى گذشت و راه نبردم به كـوى دوست
27 سرّ جان با كه گويم راز دل را، كس مرا همراز نيست
28 محفل دلسوختگان عاشقم، عاشق و جز وصل تو درمانش نيست
29 مستى عاشق

دل كـه آشفته روى تو نبـــــاشد، دل نيست

30 حسرت روى امشب از حسرت رويت، دگر آرامم نيست
31 هست و نيست عالم اندر ذكر تو در شور و غوغا، هست و نيست
32 راه و رسم عشق آنكـــــــــه ســر در كوى او نگذاشته، آزاده نيست
33 قصه مستى آنكه دل خــــــــــواهد، درون كعبه و بتخانه نيست
34 مي‏گُساران عاشقـــــــان روى او را خانــه و كاشانه نيست  
35 طبيب عشق غـــــــــــم دل با كه بگويم كه مرا يارى نيست
36 خرقه تزوير مـــــــــــاييم و يكى خرقه تزوير و دگر هيچ
37 مژده ديدار باد بهار مــــــــــــــــــــژده ديـــــدار يار داد
38 پرواز جان گــــــــــر به سوى كوچه دلدار راهى باز گردد
39 غم يار بـــــــــــــــاده از پيمانه دلدار، هشيارى ندارد
40 اخگر غم آنكــــــــــه ما را جفت با غم كرد، بنشانيــــد فرد
41 سفر عشق بــــــــــــا دلِ تنگ به ســـوى تو سفر بايد كرد
42 قبله عشق بهــــــــــــــــار شد، در ميخـــانه باز بايد كرد
43 صبح اميد عشقت انـــــــــدر دلِ ويرانه ما منزل كرد
44 عشق دلدار چشم بيمــــــار تو اى مى زده، بيمارم كرد
45 دلجويى پير دست آن شيخ ببوسيـــــد كه تكفيرم كرد
46 عشقِ چاره ساز حــــــــــــــديث عشق تو، باد بهار باز آورد
47 اسرار جان اى دوست، پيـــــر ميكده از راه مى رسد
48 فارغ از عالم فقـر فخر است اگر فارغ از عالم باشد
49 راز نهان داستــــــــــــــــــان غم من راز نهانى باشد
50 مژده وصل گــــــــره از زلف خم اندر خم دلبر، وا شد
51 معجز عشق نــــــــــــاله زد دوست كه راز دل او پيدا شد
52 سرود عشق بهــــــــــــار آمــــــــد و گلـــزار، نور باران شد
53 بهار بهار آمد كه غم از جان برد، غم در دل افزون شد
54 خضر راه چــه شد كه امشب از اينجا گذارگاه تو شد
55 كتاب عمر پيـــــــــــرى رسيد و عهـــــــــد جـــوانى تباه شد
56 دعوى اخلاص گــــر تــــو آدم‏زاده هستى "عَلّم اَلاَسما" چه شد؟
57 جلوه جمال كـــوتاه سخن كه يــــــار آمد
58 ميلاد گل ميلاد گل و بهـــار جـــــان آمد
59 كاروان عمر عمر را  پايـان رسيد و يــــــــارم از در درنيـــامد
60 لذت عشق لذت عشق تو را جز عاشق محـــزون، نداند
61 جام جم بــــــا گلرخان بگوييد ما را به خود پذيرند
62 جلوه جام اى كــــــاش، دوست درد دلــم را دوا كـــند
63 رازِ مستى گشــاى در كه يار ز خُم نوش جان كند
64 پرده نشين اين قافلــــه از صبح ازل، ســــوى تــــو رانند
65 سايه لطف بــوى گل آيد از چمن، گويى كه يار آنجا بود
66 درياى فنا كـــــــاش، روزى به سـر كوى توام منزل بود
67 طريق عشق فـــــــــــــراق آمد و از ديدگان، فروغ ربود
68 مستى نيستى در محضــــــــر شيخ، يــــــادى از يار نبود
69 سلطان عشق گـر سوز عشق در دل مـــــا رخنه گر نبود
70 كعبه عشق از دلبــــرم به بتكـــــــده، نام و نشان نبود
71 گواه دل ســـاغر از دست ظريف تو، گناهى نبود
72 زنجير دل جـــز گل روى تـــــــو، امّيــد به جايى نبود
73 روز وصل غم مخور، ايّام هجران رو به‏پايان مى‏رود
74 آتش عشق كيست كــــــــــــآشفته آن زلف چليپا نشود
75 راز بگشا مرغ دل پر مى‏زند تا زين قفس بيرون شود
76 عشقِ مسيحا دَم بلبل از جلـــــــــوه گل، نغمه داوود نـــمود
77 پرتو حُسن خواست شيطان بد كند با من؛ ولى احسان نمود
78 عاشق دلباخته سر خم باد سلامت كه به من راه نمود
79 خِرقه فقر بر در ميكـــــده‏ام دست فشان خواهى ديد
80 بهار آرزو بــــر در ميكـــده‏ام پرسه زنان، خـــواهى ديد
81 ديار قدس دست از دلم بدار، كه جانم به لب رسيد
82 روى يار اين رهــــــــروان عشق، كجا مـــى‏روند زار؟
83 با كه گويم بــــا كــــــه گويم غم ديوانگى خود، جز يار؟
84 باده هوشيارى بــرگير جام و جــامه زهد و ريا درآر
85 خُم مى دكّـــــه عطر فروشى است و يا معبر يار؟
86 ديار دلدار كــــور كورانه به ميخانه مرو، اى هشيار
87 پرتو خورشيد مــــژده اى مــرغ چمن، فصل بهار آمد باز
88 مستى عشق در ميخـــــانه به روى همــــــــــــــه باز است هنوز
89 سايه سرو ابـــــــرو و مژّه او تير و كمان است هنوز
90 عروس صبح امشب كه در كنار منى، خفته چون عروس
91 فنون عشق جامى بنوش و بر در ميخانه، شاد باش
92 آواز سروش بر در ميكــــــــده، پيمانه زدم خرقه به دوش
93 پير مغان عهدى كه بسته بودم با پير مى فروش
94 آتش فراق بيــــدل كجـــا رود، به كه گويد نياز خويش؟
95 در هواى دوست من در هواى دوست، گذشتم ز جان خويش
96 محرم عشق وه، چه افراشته شد در دو جهان پرچم عشق
97 جلوه ديدار پـــــــرده برگيـــر كه من يار توام
98 محرم اسرار هيچ دانــــى كه مــــــنِ زار گرفتار توام
99 فصل طرب دست افشــــان به سر كـــوى نگار آمده‏ام
100 نهانخانه اسرار بــــــــر در ميكــــــده از روى نيــــاز آمده‏ام
101 آيينه جان بــــــر در ميكــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام
102 گنج نهان بـــــــــــــــر در ميكــــده با آه و فغان آمده‏ام
103 نيم غمزه پــــروانــــــــه وار بر در ميخانــه، پر زدم
104 چشم بيمار من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم
105 شهره شهر بـــه كمنـــــــــد ســر زلف تو، گرفتار شـدم
106 ياد دوست ي___اد روزى كه به عشق تو گرفتار شدم
107 آرزوها در دلـــــــم بــــــــود كه آدم شوم؛ امّا نشدم
108 فراق يار از تـــو اى مى‏زده، در ميكده نامـــى نشنيدم
109 كعبه مقصود هـــر جا كه شدم، از تو ندايى نشنيدم
110 نسيم عشق بـــه مــــن نگـــر كه رخى همچو كهــــربا دارم
111 محراب عشق جــــز خـــــــــم ابروى دلبر، هيچ محرابى ندارم
112 سايه عشق بـــى هــــــواى دوست، اى جان دلم، جــانى ندارم
113 جامه دران مــن خـــــواستــار جام مى از دست دلبرم 
114 بهار جان بهــــار آمد، جوانى را پس از پيرى ز سر گيرم 
115 محفل رندان

آيـــد آن روز كــــه خــــاك سر كويش باشم

116 انتظار از غــــم دوست، در اين ميكده فــــرياد كشم
117 بوى نگار آن نـــــالـــــــه ها كه از غم دلـــدار مى‏كشم
118 شبِ وصل يــــك امشبــــى كه در آغوش مـــــاه تابانم
119 سرا پرده عشق بـــــايد از رفتن او جــــامه به تن، پاره كنم
120 شمع وجود آيــد آن روز كه من، هجرت از اين خــانه كنم؟
121 خلوتگه عشاق فـــــرّخ  آن روز كــــه از اين قفس آزاد شوم
122 شرح پريشانى درد خـــــــواهم، دوا نمى‏خــــــواهم
123 همّت پير رازى است مـــــرا، رازگشــــايى خواهم
124 جام جان در دلم بـــود كه جان در ره جانان بدهم
125 صاحب درد مــــا زاده عشقيم و فــــــــــزاينده درديم
126 كعبه دل تا از ديــــــار هستى، در نيستى خزيديم
127 سرّ عشق مـــــــا ز دلبستگى حيله گران، بى‏خبريم
128 محرم راز در غــــم هجر رخ مـــاه تو، در سوز و گدازيم
129 جامِ ازل مــــــازاده عشقيم و پســــرخـــوانده جاميم 
130 بار يار اكنون كه در ميكده بسته است به رويم
131 وادى ايمن مــن در اين باديــــــه صاحبنظرى مـــى‏جويم 
132 بت يكدانه خـــرّم آن روز كــه ما عاكف ميخانه شويم
133 مىِ چاره ساز ســـاقى، به روى من درِ ميخانه بــاز كن
134 راز گشايى بس كــــن اين يــاوه سرايى، بس كن
135 باده حضور در لقــــــاى رُخش، اى پيـــر! مرا يارى كن
136 ساحل وجود عـــــــاشق روى توام، دست بـــدار از دل من
137 ساغر فنا تـــا در جهــــــان بــــــود اثر، از جــــاى پاى تو
138 كعبه در زنجير خـــــار راه منــــــــــى اى شيخ! ز گلــــزار برو
139 باده عشق مــــن خراباتى‏ام؛ از من، سخن يار مخواه
140 شمس كامل صف بيــــــاراييد رنــــــــدان، رهبر دل آمده
141 عطر يار مـــــا نــــدانيم كه دلبستــــه اوييم، همه
142 درياى هستى در غم عشقت فتــــــادم، كاشكى درمان نبــــودى
143 بار امانت غــمى خواهم كه غمخوارم تـو باشى
144 كاروان عشق پـــــريشان‏حالــــــى و درماندگىّ ما نمــى‏دانى
145 گلزار جان با كه گويم غم دل، جز تو كه غمخوار منى؟
146 محرم دل بـــــاز گـــــــويم غم دل را كــــه تــــو دلدار منى
147 محراب انديشه بايد از آفــــــــاق و انفس بگذرى تا جـــان شوى
148 غمزه دوست جــــــــز سر كوى تــــــو اى دوست، نـــــــدارم جايى
149 خلوت مستان در حلقــــــه درويش، نــــــــديديـــــم صفـــــايى

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved