شهریار هم مانند حافظ و سعدی ، قطعاً ماندنی استدر سرتاسر تاریخ غزل شهریار بی‌نظیر استشهید حججی آبروی اسلام را زنده کردچرا اسلام شناسان غربی شیفته علی(ع) هستند؟داستان مباهله