مستند خارج از دیدپیام رهبر انقلاب به جمعی از مستندسازان جوانکتاب «نماز» اثر آیت الله حائری شیرازی منتشر شدتاریخ کامل فلسفه در جهان اسلام در یک کتاب