بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبرمعظم انقلاب اسلامى حضرت آيت الله خامنه اى

 در ديدار اعـضاى اتحاديه هاى انجمن هاى اسلامى دانش آموزان
8 / 12 / 79

بسم الله الرحمن الرحيم

امـروز جـلسه ى ما به جمع پرشور و پرمهر و جوانان عزيزى مزين است كه دلهاى آنـها از ايـمان روشـن بينانه سرشار است, هم عزيزان امور تربيتى و مسئوولان تـربيت جـوانان دانـشآموز در دبـيرستانها, و هـم جـوانان انـجمنهاى اسلامى دانشآموزى; دو نقطه ى مهم با گستره ى بسيار عظيم و مسوليت بسيار بزرگ.موضوع كـار هـر دو نـهاد هـم نـهاد انجمنهاى اسلامى, هم نهاد امور تربيتى جوانان هستند; آن هم در مقطع دانشآموزى در دبيرستانها, كه بسيار حايز اهميت است.
جوان, يك نهال بالنده و مركز اغلب نيكيها و درخشندگيها و نورانيتهاست.اين صـفا و محبتى كه در شما جوانان عزيز مشاهده مى شود, خاستگاهش همين دل پاك و نـورانى جوانى است.من البته به شما عرض كنم:عزيزان من! اين محبت, دو طرفه است; من هم به عنوان پدر پير شما, دلم سرشار از محبت شما جوانهاست.
در هـر جامعه يى مساله ى جوانها يك مساله ى بسيار مهم است.يكى از گرفتاريهاى بزرگ كشورهاى غربى كه گاهى مى گويند, گاهى هم كتمان مى كنند مساله ى جوانهاى آنهاست.
شما خيال نكنيد كه مساله ىجوان چه دختر و چه پسر درجوامع غربى حل شده است; نـه, در بـين هـزار نفر جوان در آن جا, شايد نتوان يك نفر را پيدا كرد كه اين همه صفا و نورانيت وپاكى وطهارت در او مشاهده شود.
خـاصيت آن نظامهاى مبتنى بر ماديت و متكى به ارزش و اهميت سرمايه و پول و آزادى و شـهوات, جـز آنـچه كه امروز دارند آن را تجربه مى كنند, چيز ديگرى نـيست.سقوط ملتها هميشه يك امر ناگهانى نيست, يك امر تدريجى است; اين امر تدريجى را چشمهاى تيزبين خود متفكران غربى درآمريكا و اروپا دارند مشاهده مـى كنند.در آن جـوامع, جوان به طور معمول مايل به بى بندوبارى, نابرخوردار از حـيا و مـايل بـه ارتـكاب جنايت و تجاوز و تعدى تربيت مى شود و در فساد اخلاقى غرق است.
چـنين نسل جوانى براى هر جامعه يى, در هر حدى از علم و معرفت و ثروت هم كه باشد, مثل موريانه يى پايه هاى آن جامعه و نظام را مى جود و از بين مى برد.
نـقطه ى مـقابل آن را شـما امـروز در كـشور مـا مشاهده مى كنيد, شوق جوانى, نـورانيت جـوانى, صـفاى جوانى, ديندارى و ايمان در جوانان, پديده يى كه از اول انـقلاب تا امروز به طور مستمر مثل يك رودخانه ى زلال و پرخروش در جريان بـوده است.جوانان و نوجوانان كشور ما, در دوران جنگ و پس از جنگ توانستند پـاكى خـودشان را حـفظ كـنند.بعضى از آمارهايى كه عكس اين را ادعا مى كند, آمارهاى واقعى نيست.نه اين كه من از وجود جريانها و حركات بدآموز در ميان جـوانان بـى اطلاع باشم نه, من مى دانم چه مى گذرد اما در زير اين كفها و اين گـل و لايـها, من جريان عظيم و خروشان نجابت و ديانت و اصالت و نورانيت را هـم مشاهده مى كنم.اين نسل جوان, امروز مخاطب شما مسولان امور تربيتى و شما عزيزان انجمنهاى اسلامى است.
در مورد جوانها گرايشهاى افراطى و تفريطى مشاهده مى شود.
بـعضيها عادت كرده اند شخصيت و اراده و فهم و توانائيهاى بيكرانه ى جوان را نـديده بـگيرند; او را بـه نـدانستن يـا بـه هر گونه چيزى كه از نظر آنها نـاپسند اسـت, مـتهم كنند; اين تربيت غلطى است.جوان, مظهر تحرك وسرشار از اسـتعداد و داراى ذخـيره ى ارزشـمندى اسـت يـعنى نـشاط جوانى, قدرت جوانى, اسـتعداد جـوانى و حـوصله ى جـوانى دارد كـه مـى تواند معجزه ها بيافريند.آن بى اعتنايى, يك رفتار و برداشت غلط و منحرفانه است.
در نـقطه ى مـقابل, عده يى سعى مى كنند جوان را بازيچه ى مطامع و اهداف سياسى خـودشان قـرار بـدهند و او را بـه عنوان ابزار به كار بگيرند; آنچه را كه براى جوان لازم است چون ممكن است خاطر او را آزرده كند به او نگويند; آنچه را كـه او را به آنها خوش بين و از آنها دلخوش مى كند اگر خلاف واقع هم هست بـه او بـگويند; بـراى ايـن كـه در مـيدانهاى سـياسى و حزبى و براى اهداف گوناگون و بعضا نامقدس لشكركشى كنند; اين هم غلط و انحراف وخيانت و تضييع نعمت الهى است.
جوان يك انسان سرشار از استعداد و داراى حقوق فراوانى است.
بر پدر ومادر, بر مدرسه, بر حكومت, بر مسوولان بخشهاى گوناگون; بايد وسايل رشـد و كـمال او را فـراهم بـكنند; به او كمك كنند تا بتواند راه درست را انـتخاب كـند.اين كمك كردن هم به ميزان زيادى با رفتار و عمل ممكن مى شود; گـفتار و حرف, هميشه اثرى ندارد; گاهى ممكن است موثر واقع بشود; اما گاهى عـمل, حـرف را تـخطئه مى كند.همه ى كسانى كه با جوانها مواجهند از جمله خود شـما جـوانهاى عـزيزى كه در انجمنهاى اسلامى هستيد, يا عزيزانى كه در امور تـربيتى هـستند سـعى كـنند رفتار خودشان را عاقلانه, حكيمانه, خيرخواهانه, صـلاح جويانه, صـميمانه وسرشار از محبت وصفا قرار بدهند; اين مى تواند دلهاى جـوانها را هـر جـا و هـر طور كه باشند; ولو فرض كنيم بر روى احساسات پاك آنـها خـاكسترى از خـطا هـم نـشسته باشد از آنچه كه در معرض آن است, نجات بدهد.
مـن حـالا خطابم به شما جوانهاى عزيز است:شما ذخيره ى ارزشمندى از زندگى را در دست و در پيش رو داريد; جوان, در آغاز زندگى است.
فـرض كنيد كشاورزى تازه محصول را به دست آورده و انبارش پر از محصول است; با اين محصول فراوان و وافر وسالم چگونه عمل خواهد كرد؟
دوگـونه مـمكن است عمل كند:يك طور, كشاورز خردمند و هوشمند و عاقبت انديشى اسـت كـه سعى مى كند اين محصول را سالم نگهدارد; در آن تفريط نكند; اجازه ى فاسد شدن به آن را ندهد, آن را به قدر لازم براى روز نياز خود حفظ كند, به قـدر لازم از آن مـصرف كند و آنچه را كه براى بذر مفيد است, انتخاب كند تا سـالهاى آينده از بذر آن استفاده نمايد.يك نفرديگر هم ممكن است پيدا بشود كه قدر اين انبار پر را نداند; خيال كند كه هميشه پر خواهد ماند, نه براى حـفظ و نگهدارى آن, نه براى مصرف برنامه ريزى شده ى آن, نه براى فكر روزهاى نـياز و احـتياج خود, هيچ گونه تلاش و مجاهدتى انجام ندهد; اين ناخردمندانه اسـت.البته كـسانى هـم ذخيره ى انبارشان به آخر رسيده است يعنى پيرمردها و پـيرزنها; انـسانهايى كه در سنين بالا هستند حس نمى كنند كه اين انبار دارد تـمام مـى شود; ايـن گـرفتارى بـزرگ بـشر اسـت عـزيزان!; آنـها هـم عاقلانه نمى انديشند, آنها هم اگر خردمندانه بينديشند, رفتارها تصحيح, خطاها جبران و راه درسـت انـتخاب خـواهد شـد; امـا افـسوس! آنـها هـم گـاهى درسـت فكر نـمى كنند.ما در آمـوزش تاريخ و در تجربه ى زمان خودمان يافته ايم كه جوانها بـيشتر مـى توانند, بـيشتر مـى خواهند و بـيشتر عمل مى كنند, در دوران حكومت صالحان, وضع اين گونه است.جوان در موارد بسيارى, علاوه بر اين كه تواناييش بـيشتر اسـت, هـمت و اراده اش هـم از كسانى كه عمرى را گذرانده اند, بهتر و بيشتر است.
شما در دوران جوانى هستيد; اين انبار هنوز پر است.بخشى از اين انبار بايد بـه صـورت بـذر از آن اسـتفاده بشود; آن بخش, مربوط به همين سالهاى جوانى شـماست, ايـن, بذر آينده است.براى زندگيتان برنامه ريزى صحيح كنيد.چيزهايى هست كه تا آخر عمر براى انسان مفيد است; چيزهايى هست كه براى انسان تا بعد از آخـر عـمر يعنى در دوران تشته ى زندگى بعد هم مفيد است; چيزهايى هست كه بـراى انسان در دورانهاى حوادث مهم, مفيد واقع مى شود.شما دهها سال در اين دنـيا زنـدگى خواهيد كرد; بنابراين خودتان را از لحاظ علم مجهز كنيد; علم ازجـمله ى چيزهايى است كه تا آخر عمر براى انسان مفيد است.اگر بر اين علم, عـمل خـوب و ماندگارى مترتب بشود, براى بعد از مرگ هم مفيد خواهد بود.درس خواندن, يك فريضه ى اصلى براى شماست.براى جوانها ورزش كردن يك سرمايه اندوزى است.من اعتقاد دارم ورزش براى همه يك فريضه ى عمومى است.البته منظورم ورزش حـرفه يى نـيست; ورزش حـرفه يى را هـم رد نمى كنم, اما توصيه نمى كنم كه همه ى جـوانها سراغ ورزش حرفه يى بروند, نه, ورزش براى سلامت و حفظ نشاط است; اين هـم سـرمايه يى اسـت كه تا اواخر عمر, براى شما مى ماند.تن پرورى و بيكارگى, ضايع كردن آن سرمايه ى عظيم است.
يـك خـصوصيت ديگر هست كه اگر در شما باشد, هم در دوران عمر شما مفيد است, هـم بـراى ديـگران مـفيد واقـع خـواهد شـد, و هم براى تشنه ى آخرت و دوران بـى پايان زندگى بعد از مرگ مفيد است, آن تهذيب نفس است; خودتان را پاكيزه كـنيد.جوانهاى عزيز ما با معارف دينى, با معارف الهى, با معارف بشرى و با عـمل صـحيح دينى مى توانند اين كار را بكنند.امروز ميدان مسائل اجتماعى هم مـيدان مـسائل ديـنى اسـت.حضور در مراسم عظيمى كه در جمهورى اسلامى به طور مـكرر وجـود دارد; از نـماز جمعه ها بگيريد تا راهپيمايى بيست و دوى بهمن; همه ى اينها كارهاى دينى است.
بـا ايـن روشها و با اين اعمال, نفس خودتان را آن دل پاك و نورانى خودتان را هرچه بيشتر ثابت قدم كنيد.
مـن به عكس آن كسانى كه احساس مى كنند جوان نمى تواند طرف خطاب قرار بگيرد, مـسووليتى نـدارد و بـراى جـوهر وجـود جـوان احترام و ارزشى قائل نيستند, مـعـتقدم كـه امــروز يــكى از سـنگين ترين بـارهاى مـسووليت بـر دوش شـما جـوانهاست.امروز سـيلى خوردگان از انـقلاب و آن كـسانى كه با پديدآمدن نظام جـمهورى اسلامى بساط غارتگريشان از اين كشور برچيده شد, روى جوانها متمركز شـده اند.بارها گـفته اند و تـكرار كرده اند كه كارشان در ايران, كار فرهنگى اسـت; كار سياسى هم نيست.كار فرهنگى يعنى چه؟ يعنى مى خواهند كارى كنند كه هـمين ايـمان, هـمين شـور و عـشق, هـمين نورانيت و صفايى كه امروز در شما جـوانها وجـود دارد, در نسل جوان ايران از بين برود; نقشه ى آنها اين است; البته من به طور قاطع مى گويم آنها موفق نخواهند شد.
جـوان مـا بـيدار است; پسر و دختر ما هوشيارند; دانشآموزمان, دانشجويمان, جـوانهاى ديـگرمان در حـوزه هاى علميه بيدار هستند.اين آگاهى را هم اسلام و انـقلاب به اين كشور و به اين جوانها داده است.سعى مى كنند در داخل مدارس و دانـشگاهها نـفوذ كـند; اولـين اقـدام آنـها هـم ايـن اسـت كه جوان را به بـى بندوبارى و فـساد سـوق بـدهند و فـروغ حيا را در او بميرانند.شما حتما بـيشتر از من مى دانيد كه آنها با عوامل ناآگاه و غافل خودشان در مدارس چه كـارهايى مـى كنند.جوان هـشيار مـومن و متدين امروز, در مقابل اين توطئه ها بـيدار اسـت; آن جـايى كه نشانه ى حضور و سرانگشت دشمن را ببيند, او را در زير پاى خودش لگد و له مى كند.
به برادران و خواهران و عزيزان امور تربيتى عرض مى كنم; همه ى تلاش شما بايد اين باشد كه جوان مسلمان و مومن و بيدار تربيت كنيد.
رحـمت خـدا بـر شـهيد رجايى و شهيد باهنر كه اين نهال را در زمين آموزش و پـرورش نـشاندند.خوشبختانه امـروز آمـوزش و پـرورش از مديريت خوب و مومنى بـرخوردار اسـت و بـه ايـن مـسائل اهـميت داده مى شود.البته عده يى كارشكنى مـى كنند, اين را ما مى بينيم و غافل نيستيم.همت شما عزيزان امور تربيتى در درجـه ى اول ايـن بـاشد كـه جوان را مومن, آگاه, روشن بين در مسائل دينى و پـايبند بـه مـعارف و عـمل اسلامى بار بياوريد; آينده ى كشور اين گونه تامين خـواهد شد.وسوسه ى دشمنان براى ايجاد تشكيك در اعتقادات جوانها را, زمزمه ى خـصمانه به حساب بياوريد و نگذاريد در كارشان موفق شوند.سرگرم كردن جوانها بـه چـيزهايى كـه جـوانهاى دنـيا پيش از جوانهاى ما به آنها سرگرم شدند و امـروز دارنـد تاوانش را پس مى دهند, كمك به نسل جوان اين كشور نيست.عده يى سـعـى مـى كنند جـوان ايـرانى را بـا بـهانه هاى گـوناگون, بـه سـمت مـسائل سـرگرم كننده, موسيقيهاى مضر, سرگرميهاى جنسى و از اين قبيل سوق دهند, اين هـمان لـجنزارى اسـت كـه جوان غربى و جوان آمريكايى و اروپايى را در خودش دارد غرق مى كند; اين چيز تقليدكردنى يى نيست, در مقابل اين بايستيد.
بـه شـما عـزيزان انجمنهاى اسلامى هم عرض مى كنم:هر كدام از شما يك نيرو از نـيروهاى اسـلاميد; خودتان را نگهداريد, بسازيد و رشد بدهيد; براى ورود در دانـشگاه يا حوزه و بعد ورود در ميدان كار و ميدان اجتماع در نظام جمهورى اسـلامى آمـاده كـنيد تـا بـتوانيد مثل نورافكنى بدرخشيد.هر مجموعه ى انجمن اسلامى در هر كجاى اين كشور, يك سنگر است.
دانـشآموز دبـيرستان بـايد بـتواند در اين سنگر قرار بگيرد تاكيد و حمله ى دشـمن را خـنثى كند; اين يك سنگر فرهنگى و فكرى است; سنگرى است كه سلاح در آن, سـلاح ديـن و تـدبير و عـلم و فـكر و فرهنگ است.اگر اين سنگرها مستحكم باشد, دشمن نه در حمله ى نظامى, نه در حمله ى اقتصادى, نه در حمله ى سياسى و نـه در خـطرناك ترين ايـن حمله ها يعنى حمله ى فرهنگى توفيقى در اين كشور به دسـت نـخواهد آورد.تـا امروز هم ناموفقيتها و شكستهاى دشمن, به خاطر حضور هـمين جـوانان مـومن و خوب در عرصه هاى مختلف بوده; بعد از اين هم همين طور خواهد بود و روز به روز هم بايد گسترش پيدا كنند.
تك تك شما و تك تك دانشآموزان تصميم بگيرند آن چنان خودشان را بسازند كه آن روزى كه وارد دانشگاه يا حوزه شدند يا به هر نقطه و مركزى منتقل شدند, در آن جا چراغى باشند تا ديگران را راهنمايى كنند.خداى متعال از زبان مومنين مى فرمايد:((واجعلنا للمتقين اماما)).هر انسانى بايد اين صلاحيت را در خودش بـه وجـود بـياورد كـه در هـر نقطه يى كه هست, ديگران بتوانند به او اقتدا كـنند; نه فقط اقتداى در نماز جماعت, بلكه اقتداى در عمل, اقتداى در فكر, اقتداى در رفتار.
امـروز بـحمدالله فضا براى اين كار آماده است.على رغم دشمنيها و خيانتهايى كـه در عـرصه ى فـرهنگى و سياسى در كشور از سوى دشمنان داخلى و خارجى صورت مى گيرد.
بـحمدالله فـضا, فـضاى ديـن, فـضاى انقلاب و فضاى اسلامى است; و اين بر اثر نورانيت شما جوانهاست.
از خـداى مـتعال مـى خواهم كـه هـمه ى شـما را مـشمول توجهات حضرت بقيه الله (ارواحـنافدا) قرار بدهد.من شك ندارم كه بسيارى از شما جوانها مورد نظر و منظور ديد مقدس ولى عصر (ارواحنافداه) هستيد.
مـى دانم كـه دلـهاى پاك شما مورد توجه آن بزرگوار است.ان شاالله آن فرزند فـاطمه و آن عبد صالح الهى براى شما دعا كند و دعاى آن بزرگوار در حق همه مـستجاب خـواهد بـود.اميدواريم ان شاالله خداوند روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهيدان را از همه ى ما خشنود و راضى بفرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته.

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved