بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب در ديداراعضاى قوه قضأييه با ايشان

07 / 04 / 79


 بسم الله الرحمن الرحيم

بـه شـما حـضار مـحترم; مـسئولان عزيز قوه ى قضاييه و خانواده هاى محترم شهداى بزرگوار هفتم تير خوشآمد عرض مى كنم.

يـك جـمله دربـاره ى هـفتم تـير عرض كنم.مهمترين چيزى كه در اين حـادثه هـمه ى دلـها و چـشمها را بـه خود مشغول كرد, اين بود كه ضـربه هاى خـصمانه ى دشـمن بـر پيكره ى انقلاب هر چه سنگين تر باشد, جـوشش ايمان وصلابت صبر و استقامت در مردم بيشتر خواهد شد.هفتاد و چند نفر از مديران برجسته يى كه در ميان آنها شخصيتى مثل شهيد بـهشتى حـضور داشـت, يـكجا به وسيله ى دشمن از نظام اسلامى گرفته شـدند; آن هـم بـا آن وضـع فـاجعهآميز و حزن انگيز عكس العمل اين انـقلاب و ايـن مـلت چـه بـود؟ مـردم, با ايمان و با صلابت صبر و اسـتقامت خـودشان و آن خـانواده هاى مـعظم بـاشكيبايى و بردبارى مـومنانه ى خودشان, توانستند آن چنان پاسخى به دشمن بدهند كه در محاسبات مادى و در هيچ وضعيتى قابل گنجانيدن نبود و نيست.انقلاب را بـيمه كـردند, دشمن را مطرود كردند و نام ملت ايران را بلند آوازه كردند.هميشه همين طور است.

تـا وقـتى كـه ايـمان وصـبر و هـوشيارى و بـردبارى مردم ذخيره ى ارزشمند اين انقلاب و اين نظام است, دشمن از وارد آوردن ضربه به ايـن نـظام وايـن انقلاب هيچ طرفى نخواهد بست و هيچ سودى نخواهد بـرد و انقلاب مستحكم تر خواهد شد.شهيد بزرگوار ما مرحوم آيت الله بـهشتى يـك شـخصيت نـمونه و ممتاز در نظام اسلامى بود كه در اين حـادثه از دسـت ما گرفته شد; هم ياد او زنده ماند, هم خون او و يارانش انقلاب را پايدار كرد و اين درس بزرگ براى انقلاب ماند. ايـن هفته بسيار بجا به نام قوه ى قضاييه نامگذارى شده است; چون تـشكيلات جديد قضايى و نظام نوين قضايى اسلامى با فكر و ابتكار و پـشتكار شهيد مظلوم بهشتى توانست منعقد بشود و شكل بگيرد.البته اگـر خـود او زنده مى ماند, مسلما حركت اين نظام به سوى تكامل و رفـع عـيوب و جلب جهات مقوى و مرجح سريعتر انجام مى گرفت.بعد از ايـشان هـم تلاشهاى مشكور مبذول شده است كه خداى متعال ان شاالله عـزيزانى كه در طول اين ساليان در اين راه زحمت كشيده اند و تلاش كـرده اند در هـر سطحى از سطوح قوه ى قضاييه كه بودند; چه در سطح مديريت, چه در سطوح ديگر زحماتشان را مقبول كند.

آنـچه امروز براى ما مطرح است, اين است كه قوه ى قضاييه در كشور ما نقش و جايگاه بى نظير و ممتازى دارد.

هـمان طورى كه جناب آقاى هاشمى شاهرودى بيان كردند, قوه ى قضاييه ركـنى اسـت كـه بـا سـلامت و اسـتقامت و صـلاح آن, تـمام عيوب در دسـتگاههاى اجرايى ودر بخشهاى مختلف مديريت و سازماندهى اداره ى كـشور و در سـطح جـامعه بـه مـرور از بـين خواهد رفت; نقش قوه ى قضاييه در قانون اساسى اين طور پيش بينى شده است.

نظارت قوه ى قضاييه, پيشگيرى از جرم, تامين عدالت, تامين امنيت, ايـنها آن قـلمهاى بـسيار درشـتى اسـت كـه در نـظام اسـلامى جزو سـرفصلهاى مـهم اداره ى مـطلوب كـشور به حساب مىآيد.قوه ى قضاييه مـى تواند مظهر عدالت در نظام اسلامى باشد.قوه ى قضاييه, با صلابت, بـا اقتدار, با تصميم گيرى درست و بهنگام مى تواند جلوى پيدايش و رشـد جرايم و توسعه ى خلاف در دستگاههاى مختلف را سد كند; از ظلم بـه مظلومان و مستضعفان جلوگيرى كند; از قدرت نمايى كسانى كه به زر و زور مسلحند, جلوگيرى كند.

آفـت جـوامع بـشرى ايـن اسـت كـه كسانى با داشتن پول, با داشتن پشتيبان با داشتن قوم و عشيره چه قوم و عشيره به شكل قديمى آن, چـه قـوم و عـشيره بـه شـكل مـدرن و امـروزى آن; يعنى حزب بازى و گـروه بازى حقوق عمومى را نديده بگيرند; حق مردم را تضييع كنند; فـرصتها را مـنحصرا بـه اشـغال خود در بياورند و جلوى عدالت را بگيرند.

قـوه ى قـضاييه ى مـقتدر, بـا صـلابت, هوشمند و عالم مى تواند جلوى اينها را بگيرد.

مـن خـدا را شاكرم كه بحمدالله بعد از آن كه اين قوه به وسيله ى يـك عـالم روشـن بين فـاضل پايه گذارى شد, امروز هم به وسيله ى يك عـالم روشـن بين, فاضل, آگاه و نوگرا اداره مى شود.آنچه موجب اين مـى شود كـه بنده قلبا خداى متعال را سپاسگزارى كنم, اين است كه بـحمدالله امـروز ايشان با برخوردارى از علم و نگاه عالمانه به مـسأل, تكيه ى به معلومات فقهى وسيع, گرايش به بكارگيرى روشهاى نـو و عـلمى بـراى پيشرفت امور, بعلاوه ى نگاه كلان به مسأل قوه ى قضاييه كه اين چيز بسيار مهمى است كه ما قوه ى قضاييه را مثل يك ركن و يك عنصر اصلى در كل نظام ببينيم و تاثير آن را در مديريت كـلان نـظام در نظر بگيريم با شجاعت و قاطعيت, مديريت قوه را در دست دارند و بنده با گذشت كمتر از يك سال, آثار اين انتصاب بجا و بموقع ومبارك را مشاهده مى كنم.

الـبته ايـن بـه معناى آن نيست كه ما امروز همان چيزى را كه در قـضاى اسـلامى مـتوقع هستيم, در قوه ى قضاييه مشاهده مى كنيم; نه, انتظارات ما زياد است.البته مطالبات اين طلبه ى حقير كه مسئوليت سـنگينى را در قـبال هر حكم و هر اقدام و هر حركت شما بيش خداى مـتعال بر دوش خودم احساس مى كنم, با مطالبات جناحها و گروهها و عناصر سياسى و امثال اينها نبايستى اشتباه بشود; جناحهاى سياسى دنبال كار خودشان هستند.بعضى از جناحهاى سياسى دنبال اين هستند كـه اقـتدار و صـلابت قوه ى قضاييه را از آن سلب كنند تا اين قوه قدرت اقدام نداشته باشد.

بـعضى در پـى ارعـاب مسئولان قوه ى قضاييه اند تا با آنها همخوانى كنند.اگر جنجال و انتقادى مى كنند, انسان نشانه ى خيرخواهى را در آن جـنجالها و انـتقادها كـمتر مشاهده مى كند.البته اين مسئوليت سنگين, اين كار بزرگ و اين ماموريت الهى كه بر دوش مسئولان قوه ى قـضاييه است, بايد در آنها اين آمادگى را هم به وجود بياورد كه ايـن طـور مـخالفتها و جنجالآفرينيها و ابراز توقعها بشود; اين خـلاف انـتظار نـيست.بالاخره افرادى دچار عقده هاى شخصى وحسادتند; افـرادى دنـبال مـقاصد سـياسى اند و با روشهاى سياسى كارهايى را مـى كنند, حـرفهايى را مـى زنند و انـتقادهاى ناواردى را گاهى با بـعضى از انـتقادهاى احـيانا وارد مـخلوط مـى كنند; بنابراين آن مـطالبات جـداست.آنچه كه بنده به عنوان يك طلبه ى مسئول از قوه ى قضأيه انتظار دارم, همان چيزى است كه ما چهره ى زيبا و منور آن را در قضاوت اميرالمومنين (عليه سلام الله الملك الحق المبين) در تـاريخ مـشاهده مـى كنيم:آن عـدالت قـاطع, آن عدالت بى ملاحظه, آن عـدالت فـراگير, آن عـدالت امـيدوار كننده, آن عدالتى كه در آن افـراد ضـعيف و معمولى جامعه در مقابل قانون و معامله ى قانونى, بـا افـراد مـقتدر و قدرتمند يكسانند.در اسلام اين طورى است; در قانون اساسى ما هم اين طورى است.

در قـانون اسـاسى, رهبرى, رئيس جمهور, رئيس قوه ى قضاييه و ديگر مـسئولان كـشور, بـا آحـاد مـردم در قـبال قـوانين هـيچ تـفاوتى نـدارند.هيچ كـس بالاتر از قانون نيست.قانون اساسى اختياراتى را بـه كسانى مى دهد.قانون اساسى به قاضى مى گويد محكوم كن يا تبرئه كن; حكم قضايى صادر كن; به رهبرى هم مى گويد با ملاحظه ى اين جهات عـفو كـن; اين مافوق قانون حركت كردن نيست; اين متن و مر قانون اسـت.قانون بـراى هـمه يكسان است.براى كسانى كه گرههايى را باز كـنند, راههايى را بگشايند و مشكلاتى را حل نمايند, مسئوليتهايى وجود دارد.آن جايى كه قانون در ميان است, همه يكسانند; اين چيز خـيلى مـهمى در اسـلام اسـت.ديگران هم ادعاى اين را مى كنند, اما اسـلام اين را در عمل نشان داده است; ما دنبال آن هستيم; ما اين تصوير زيبا در ذهنمان هست.

مـن يـك وقت به برادران عزيز قوه ى قضاييه عرض كردم كه شان قوه ى قضاييه اين است كه در هر گوشه ى از اين كشور اگر به كسى ظلم شد, در دل او نـور امـيدى بـاشد كه به دستگاه قضايى مراجعه مى كند و احـقاق حـق مـى شود.آن روزى كـه به اين نقطه برسيم, روزى است كه قـضاى اسـلامى تـحقق پيدا كرده است.همه بايد احساس كنند كه بدون مـلاحظه يى, احـقاق حـق و ابطال باطل خواهد شد; شرط اول هم صلابت, اسـتقلال قـوه ى قـضاييه, استقلال قاضى, عدم نفوذ جريانات سياسى و عـدم دخالت دستگاههاى ديگرى در قوه ى قضاييه است.بحمدالله امروز ايـن مـعنا تامين است و ما مشاهده مى كنيم كه رئيس محترم قوه با آگـاهى از فـقه ومفاهيم دينى و با ديد عالمانه, همراه با رعايت جوانب شرعى, با مسأل قوه ى قضاييه برخورد مى كنند.

دسـتگاه قـضايى اسـلام يكى از كارآمدترين دستگاههاست.ما احتياجى نـداريم كـه براى مواد قضايى يا قوانين لازم براى اداره ى دستگاه قـضايى بـا نحوه ى اجراى عدالت, از هيچ نظامى, از هيچ كشورى, از هـيچ تمدن ديگرى چيزى وام بگيريم; در اسلام همه چيز پيش بينى شده است.

قـوانين بايد طبق مقررات اسلامى تنظيم و آماده بشود و با جرم به هر شكلى مقابله گردد.

ايـن غـلط اسـت كـه اگر مجرم به يك مجموعه ى سياسى وابسته باشد, بـايد در مـقابل او كـوتاه آمـد; چـرا؟ چون اگر مجرميت او مورد تـاكيد قـوه ى قـضاييه قـرار بـگيرد, جنجال خواهد شد! قرآن كريم مـى فرمايد ((و ان يـكن لهم الحق ياتوااليه مذعنين)); اگر قضاوتى كـه مـى شود, بـرخلاف مصلحت آنها باشد, جنجال مى كنند; اما اگر بر طـبق مـيل و نـظر آنـها بـاشد, آن وقـت آن را قبول مى كنند, بعد مى فرمايد:((افى قلوبهم مرض)).اين قضاوت قرآن است.

دسـتگاه قـضايى بـايد مورد اعتماد عموم مردم قرار بگيرد; نه در صلاحيت و نه در اقتدار و صلابت او خدشه بشود.البته براى رسيدن به اين نقطه, تلاش, پيگيرى, كار مداوم همراه باشجاعت و توكل به خدا لازم دارد; كه انسان نشانه هاى آن را بحمدالله مشاهده مى كند.

قـوه ى قـضاييه بـراى اداره ى خود, در درون خود دچار كمبود عناصر صالح نيست.بحمدالله در قوه ى قضاييه بخصوص در اين بيست سال اخير عـناصر مـومن, سـالم, كارآمد, پرنشاط و جوان هستند; به قدرى كه بتوانند اين قوه را بخوبى اداره كنند و براى مديريت قوه, دستها و بـازوها و سـرانگشتهاى كـارآمدى بـاشند كـه بتوانند كارها را سامان ببخشند.بايد ان شاالله از عناصر جوان و مومن و پرشور و با نشاط و با ايمان و معتقد به اسلام استفاده بشود.

بـنده به آينده ى قوه ى قضاييه اميدوار هستم.البته از خداى متعال دايما مى خواهم كه به رئيس محترم قوه ى قضاييه, مسئولان عالى رتبه, قـضات مـحترم, مـسئولان بـخشهاى مـختلفى كه كارهاى سنگين بر دوش آنـهاست و بـعضا مشاهده مى شود كه بعضى از آنها در تبليغات مورد هـجومهاى غيرعادلانه و غيرمنصفانه يى هم قرار مى گيرند, صبر و قوت بـدهد و كمك كند تا بتوانند اين بار سنگين را بردارند و خدا را از خودشان راضى كنند.

اسـاس قـضيه ايـن است كه ما بتوانيم رضاى الهى را كسب كنيم.اگر رضـاى الـهى را تـعقيب كـرديم, آن وقـت مصلحت مردم, خير مردم و اجـراى عـدالت بـه آسانى براى ما ميسر خواهد شد.اگر دنبال رضاى خـدا نـبوديم دنبال رضاى اين و آن بوديم آن وقت كارها نابسامان خواهد شد و سامان كارها حاصل نخواهد شد.

امـيـدواريم كـه ان شــاالـله ادعـيـه ى زاكـيه ى حـضرت بـقيه الله (ارواحـنافداه) شـامل حـال هـمه ى شما باشد و مشمول كمك و اعانت الـهى بـاشيد و تـوفيق خـدا شـامل حـال شـما باشد و روز به روز ان شـاالله شـاهد پـيشرفت و بـهتر شدن و بهبود يافتن همه چيز در دسـتگاه قضايى باشيم و از اين طريق ان شاالله بسيارى از مشكلات و مفاسد اصلاح خواهد شد.

والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved