بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

خلاصه بيانات مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى

در ديدار بانمايندگان جبهه دوم خرداد

7 / 2 / 79


مرزهاى خود را با ضد انقلاب مشخص كنيد

حـضرت آيت الله خامنه اى رهبرمعظم انقلاب اسلامى در ديدار تنى چند از شخصيتهاى سـياسى, بـا تـاكيدبرلزوم وجـود روشـها و سـليقه هاىمختلف در كـشور تـصريح كـردند:همه گروههاى وفـادار بـه انـقلاب و نـظام اسلامى بـايد بـا حفظ اصول و مبانى,دولت را در انجام دادن امور و حل مشكلات مردم يارى كنند.

بـه گـزارش خبرگزارى جمهورىاسلامى رهبر معظم انقلاب با اشاره به اينكه مسائل مـختلف را بـايد فـراتر ازقـالبهاى سياسى حزبى و جناحى موردتجزيه و تحليل قـرارداد, افزودند:حوادث و دورانهاى مختلف در طول زمان, ناپايدارند و سپرى مـى شوند وتـنها چـيزى كـه باقى مى ماند مسئوليت در برابر خدا و پاسخگويى در بـرابرپروردگار اسـت, بـنابراين هـمگان بايدوظايف و مسئوليتهاى خود را با توجه به اين حقايق, به انجام برسانند.

ايـشان بـا تـاكيد بـر ضـرورت وفادارى به شعارها و مواضع اصولى انقلاب, تصرح كـردند:همه شما معتقدبه اسلام, انقلاب و امام هستيد, ولى در داخل كشور كسانى هـستند كـه همچون آمـريكا, با اين اصول, دشمنى مى ورزند و مهم اين است كه در بـرابراين مـخالفتها و دشـمنى ها , بـطور شـفاف و روشـن مـوضعگيرى شود, اما مـوضع برخى دوستان و مجموعه هاى سياسى در اين زمينه ها , بقدرى نامحسوس است كه اگـر كـسى به اين مواضع,اعتقاد يافت, احساس مى كند مى تواندحتى به ضد انقلاب نيز نوعى دلبستگى داشته باشد.

حـضرت آيت الله خامنه اى خاطرنشان كردند:بنده با اظهار نظر مخالفان و انتشار مـقالات تـحليلى آنـها درچارچوب قوانين, مخالفتى ندارم,همانگونه كه از اول انـقلاب نيز اين مسئله وجود داشته است, اما نبايد به اين بهانه ها, فضاى كشور بدست ضدانقلاب سپرده شود و عرصه برانقلابيون تنگ گردد.

بـهمين لـحاظ هـمه شـخصيتها,گروهها و جناحهاى وفادار به اسلام وانقلاب بايد مـواضع مـحكم خـود را دربـرابر كـسانيكه در داخـل و خارج زيرپوشش اصلاحات, ((انـقلاب, راه امـام,ولايت فقيه و قانون اساسى)) را موردتعرض قرار مى دهند, اعلام كنند.

رهـبر معظم انقلاب اسلامى با انتقادشديد از ((وضع برخى مطبوعات وحضور عناصر ضـد انـقلابى و مخالف)) افزودند:جريانهاى انقلابى نبايد دربرابر اين واقعيات سـكوت كـنند, چـراكه يـك جريان منحرف مطبوعاتى باهدف جهت دهى افكار عمومى بـه مخالفت بـا اسـلام و انـقلاب و نـظام اسلامى, هر روز موجبات نگرانى وتشويش افكار عمومى را فراهم مى كند و با خوددارى از پرداختن به مسائل و مشكلات اصلى مردم, بر سرمسايل كوچك, جنجال و غوغا براه مى اندازد.

ايـشان در هـمين زمينه خاطرنشان كردند:روشى كه برخى از دوستان دربرابر اين جـريان منحرف, اتخاذكرده اند غلط و ناكارآمد است و عملاامكان سو استفاده از مـطبوعات رابـراى مـخالفان نـظام پـديد مـىآورد,بنابراين لازم اسـت در اين روش,بازنگرى صورت گيرد.

رهـبر معظم انقلاب با انتقاد ازبرخى جريانها و افراد كه هشدارهاىدردمندانه بـعضى دلسوزان را مخالفت با رئيس جمهور, تعبير و تبليغ مى كنند, افزودند:اين بـرداشت, صحيح نيست, چرا كه رئيس جمهور, خود ازمدافعان نظام و انقلاب است و بعلاوه من براساس اصول و مبانى, بطورقاطع از رييس جمهور حمايت مى كنم.

حـضرت آيـت الله خـامنه اى كـنفرانس برلين را اقدامى زشت و توطئه اىبراى زير سـوال بـردن نـظام و انقلاب دانستند و با اشاره به اينكه بنيادهاىبرپاكننده ايـنگونه كـنفرانسها مـعمولامورد حـمايت دسـتگاههاى امنيتى,سياسى و جاسوسى دشـمنان هـستند,افزودند:كنفرانس بـرلين بـدنبال تدارك و برنامه ريزى چندين ماهه و با دقت در انتخاب ميهمانان كنفرانس برگزارشد تا اينگونه وانمود شود كه اين افراد, نمايندگان قشرهاى مختلف ملت ايران هستند.

بـرگزاركنندگان كـنفرانس در واقـع در صـدد بودند با اين مقدمات و تداركات و دعـوت از همه جناحهاىمخالف نظام در خارج, كنفرانس را به جلسه محاكمه انقلاب و نـظـام اسـلامى تبديل كـنند و بـا تـبليغ نـاكارآمدى نـظام اسلامى از زبـان دعوت شدگان داخلى,از زبان ضد انقلاب هم اينگونه تبليغ كنند كه اصلاحات اساسى, تـنها بـاحذف اسلام, ولايت فقيه, شوراىنگهبان و حدود اسلامى از قانون اساسى و يـا كـلا نوشتن قانون اساسى جديد, امكان پذير است, اما خداونداين نقشه را بر هم زد و روسياهى كنفرانس برلين براى سياستمدارانآلمانى ماند.

ايـشان در هـمين زمـينه افزودند:من با دولت آلمان, كارى ندارم, اما اين بار چـندمى اسـت كـه سـياستمدارانآلمانى, بـى استعدادى و كند ذهنى خودرا آشكار مى كنند و بازهم سرشان بى كلاه مى ماند.

رهـبر معظم انقلاب در بخش ديگرى از سخنانشان خطاب به شخصيتهاى سياسى حاضر در ديـدارفرمودند:من به خط و گرايش سياسى شما و رقبايتان , و اختلافات شماكارى نـدارم, امـا تـاكيد مـى كنم كه بايدبا حفظ اصول و مبانى با يكديگررقابت و مباحثه كنيد.

حـضرت آيـت الله خـامنه اى بـا اشاره به انتظارات مردم براى حل مسايل ومشكلات اقـتصادى, شـدت يافتن بحثهاو جنجالهاى سياسى را مانعى بر سرراه اصلاح امور اقـتصادى كـشورارزيابى كـردند و افـزودند:مباحثى همچون اولويت توسعه سياسى يـااقتصادى, مدتها كه بخش اعظمى ازوقت رسانه هاى مختلف را بخوداختصاص داد, امـا كارگزاران و مسولان دولتى بايد بدون توجه به اين مباحث بدنبال اصلاح وضع اقـتصادى مردم باشند, چرا كه اگر مردم از مسايل اقتصادى و معيشتى, نارضايتى نـداشته باشند, هيچ مساله اى آنها را به معارضه ترغيب و تشويق نمى كند امااگر مـردم مـشكلات اقـتصادى فـراوان داشته بـاشند, هرقدر هم آزادى باشد,مردم از حكومت برمى گردند.

رهـبر مـعظم انـقلاب اسـلامى بـا اشاره به خوشحالى مردم و ايشان از ارائه طرح سـاماندهى اقـتصادى افـزودند:همه اميدوار بـودند كه با طرح رييس جمهور براى سـاماندهى اوضاع اقتصادى, گامى در راه گره گشايى ازمشكلات مردم برداشته شود امـامتاسفانه برخى از افراد مسول دراجراى آن كوتاهى كردند, آيا اين كمك به دولت و رييس جمهور است؟حضرت آيت الله خامنه اى در بخش ديگرى از سخنان خود به شـخصيتهاىسياسى حـاضر در ديـدار تاكيد كردند:جايگاه اصلى شما متن انقلاب و حـفظاصول آن است, شما با انقلاب بزرگ شده ايد و امروز هم كه دشمنان اصل انقلاب را نـشانه رفته اند شما بايد درجايگاه حقيقى خود, محكم بايستيد و بادر دست گـرفتن ابـتكار عـمل, با دوستان ديگرى كه در اصول انقلاب و نظام باهم توافق نـظر داريـد, گـردهم آئيـد و بـاتكرار اصول مشترك و تاكيد بر خطامام, عدم جـدائى دين از سياست وديگر اصول انقلاب, ضد انقلاب رامنزوى و مرزهاى خود را بـا آنها كاملامشخص كنيد و وحدت ملى را عينيت بخشيد, بنده نيز از شما حمايت خواهم كرد.

رهـبر معظم انقلاب در پايان سخنانشان با اشاره به برخى تلاشهابراى زمينه سازى و ايـجاد آشـوب وبـلوا در محيطهاى دانشگاهى خاطرنشان كردند:اينكار قطعا به ضـرركشور تمام خواهد شد و كسانيكه درصدد انجام دادن اينگونه كارها هستندو خود را به شما منتسب مى كنندبيشترين ضرر را متحمل خواهند شد,ضمن آنكه اخلال و تعطيلى روندحركت علمى كشور به دانشجويانآسيب فراوان مى رساند و خود آنها نيزخواهان ادامه تحصيل و به پايان رساندن سال تحصيلى هستند.

در اين ديدار كه آقايان مهدىكروبى, سيد هادى خامنه اى , مجيدانصارى, بهزاد نـبوى, مـحمد سـلامتى,محمد عـلى نجفى و محمد رضا خاتمى حضور داشتند, آقايان كـروبى, نـجفى ونـبوى بـه نمايندگى از حاضران, ضمن استقبال از بيانات اخير حـضرتآيت الله خـامنه اى در زمينه مرزبندىاصلاحات و خشونت, به بيان ديدگاههاى خـود دربـاره مـسائل مختلف از جمله حفظ وحدت و امنيت ملى,مطبوعات, كنفرانس برلين و روشهاىدفاع از اصول و مبانى انقلاب پرداختند.

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved