بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 
next page

fehrest page

back page

متعه (ازدواج موقّت)

مسأله ۲۴۸۵ ـ متعه كردن زن اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد صحیح است.

مسأله ۲۴۸۶ ـ احتیاط واجب آن است كه شوهر بیش از چهارماه نزدیكى با متعه خودرا ترك نكند مگر با رضایت او.

مسأله ۲۴۸۷ ـ زنى كه متعه مى شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزدیكى نكند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط مى تواند لذّتهاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعد به نزدیكى راضى شود، شوهر مى تواند با او نزدیكى نماید.

مسأله ۲۴۸۸ ـ زنى كه متعه شده اگرچه آبستن شود حقّ خرجى ندارد مگر این كه در ضمن عقد متعه یا عقد لازم دیگر شرط كند، و همچنین در ضمن عقد جایز مادامى كه آن عقد باقى باشد.

مسأله ۲۴۸۹ ـ زنى كه متعه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد، مگر در صورتى كه ارث بردن را شرط كرده باشند كه در این صورت هر كه شرط كرده ارث مى برد.

مسأله ۲۴۹۰ ـ زنى كه به ازدواج موقّت در آمده اگرچه نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد، عقد او صحیح است، و براى آن كه نمى دانسته، حقّى بر شوهر پیدا نمى كند.

مسأله ۲۴۹۱ ـ زنى كه به ازدواج موقّت در آمده مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولى اگر به واسطه بیرون رفتن حقّ شوهر از بین برود، بیرون رفتن حرام است.

مسأله ۲۴۹۲ ـ اگر زنى مردى را وكیل كند كه به مدّت و مبلغ معین اورا براى خود متعه نماید، چنانچه مرد اورا به عقد دائم خود در آورد، یا به غیر از مدّت یا مبلغى كه معین شده او را متعه كند، وقتى آن زن فهمید اگر آن عقدرا اجازه كند صحیح وگرنه باطل است.

مسأله ۲۴۹۳ ـ اگر پدر یا جدّ پدرى براى محرم شدن زنى را براى مدت كمى مثلا یك ساعت براى پسرى كه قابلیت استمتاع داشته باشد عقد نماید، عقد صحیح است، و پدر یا جدّ پدرى مى تواند مدّت را با مراعات مصلحت و نفع آن پسر به زن ببخشد، و نیز مى تواند دختر نا بالغى را كه قابل تمتّع باشد براى محرم شدن در مدّت مذكوره به عقد كسى در آورد، و در هر دو صورت معتبر است كه در عقد مفسده اى براى صغیر نباشد.

مسأله ۲۴۹۴ ـ اگر پدر یا جدّ پدرى طفل خودرا كه در محلّ دیگرى است و نمى داند زنده است یا مرده براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، در صورتى كه آن طفل در مدّت زوجیت قابل استمتاع باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود، و چنانچه بعد معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

مسأله ۲۴۹۵ ـ اگر مرد مدّت ازدواج موقّت زن را ببخشد، چنانچه با او نزدیكى كرده، باید تمام چیزى را كه قرار گذاشته به او بدهد، و اگر نزدیكى نكرده واجب است نصف آن را بدهد، و احتیاط مستحبّ آن است كه تمام آن را بدهد.

مسأله ۲۴۹۶ ـ مرد مى تواند زنى را كه متعه او بوده و مدّتش تمام شده یا به آن زن بخشیده ولى عدّه او تمام نشده به عقد دائم خود در آورد یا این كه دوباره متعه نماید.

 

احكام نگاه كردن

مسأله ۲۴۹۷ ـ نگاه كردن مرد به بدن و موى زن نامحرم ـ چه با قصد لذّت و چه بدون آن، و چه با ترس وقوع در حرام و چه بدون آن ـ حرام است، و نگاه كردن بصورت و دستهاى او اگر به قصد لذّت باشد یا ترس وقوع در حرام داشته باشد، حرام است، و احتیاط مستحبّ آن است كه بصورت و دستها تا مچ ـ هر چند بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام ـ نگاه نكند، و نیز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است مگر به جاهایى كه سیره متشرّعه و متدینین بر پوشانیدن آن نیست، مانند سر و صورت و گردن و دستها و ساق پاها، كه نگاه كردن زن به این مواضع بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام جایز است.

مسأله ۲۴۹۸ ـ زنهایى كه اگر آنهارا از نپوشیدن بدن خود از نامحرم نهى كنند تأثیر در آنها ندارد ـ چه كافر و چه مسلمان ـ نگاه كردن به جاهایى از بدن آنها كه بحسب متعارف عادت بپوشانیدن آن ندارند در صورتى كه قصد لذّت و ترس وقوع در حرام نباشد، جایز است.

مسأله ۲۴۹۹ ـ زن باید موى و بدن خودرا از مرد نامحرم بپوشاند، و نیز صورت و دستهارا تا مچ، در صورتى كه قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم بقصد لذّت نظر مى كند، و همچنین است بنابر احتیاط واجب در صورتى كه مى داند بیننده بقصد لذّت نظر مى كند، هرچند زن قصد نشان دادن نداشته باشد.

و پوشاندن سر و موى از پسر نابالغ واجب نیست مگر در صورتى كه موجب هیجان شهوت آن پسر باشد كه بنا بر احتیاط واجب بپوشاند.

مسأله ۲۵۰۰ ـ نگاه كردن به عورت دیگرى ـ حتّى به عورت بچّه ممیزى كه خوب و بد را مى فهمد ـ حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد، و زن و شوهر مى توانند به تمام بدن یكدیگر نگاه كنند، و نظر به عورت كافر بنابر احتیاط واجب جائز نیست.

مسأله ۲۵۰۱ ـ مرد و زنى كه با یكدیگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند مى توانند به تمام بدن یكدیگر به جز عورت نگاه كنند.

مسأله ۲۵۰۲ ـ نگاه كردن مرد به بدن مرد دیگر، و زن به بدن زن دیگر به قصد لذّت حرام است.

مسأله ۲۵۰۳ ـ نگاه كردن به عكس زن نامحرمى كه انسان او را مى شناسد و از زنانى است كه اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهى كنند مى پذیرد، بنابر احتیاط جایز نیست.

مسأله ۲۵۰۴ ـ اگر زن بخواهد زن دیگرى یا مردى غیر از شوهر خود را تنقیه كند، یا عورت او را آب بكشد، باید چیزى در دست كند كه دست آن زن به عورت او نرسد، و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگرى، یا زنى غیر زن خود را تنقیه كند، یا عورت او را آب بكشد.

مسأله ۲۵۰۵ ـ اگر زن ناچار باشد براى معالجه به مرد نامحرم مراجعه كند و مرد هم براى معالجه ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند، جایز است، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نباید دست ببدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نباید او را نگاه كند، و در هر صورت اگر بتواند با دستكش معالجه كند نباید با دست معالجه نماید.

مسأله ۲۵۰۶ ـ اگر انسان براى معالجه ناچار باشد به شخصى مراجعه كند و آن شخص هم ناچار باشد كه در معالجه به عورت او نگاه كند، بنابر احتیاط واجب به وسیله آیینه به عورت او نگاه كند، ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد یا معالجه با نگاه كردن در آیینه حرجى باشد، اشكال ندارد.

 

مسائل متفرّقه زناشويى

مسأله ۲۵۰۷ ـ كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد، واجب است زن بگیرد.

مسأله ۲۵۰۸ ـ اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد، و بعد از عقد معلوم شود و یا به اقرار زن یا بینه ثابت شود كه بكارتش قبل از عقد به نزدیكى از بین رفته، هرچند ثبوت خیار فسخ براى مرد خالى از وجه نیست، ولى احتیاط واجب آن است كه اگر فسخ كرد طلاق هم بدهد، و مرد مى تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بین مهر باكره و غیر باكره را از مهرى كه قرار داده اند بگیرد، چه عقدرا فسخ كند یا بر آن باقى بماند.

مسأله ۲۵۰۹ ـ ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى كه كسى دیگر ـ حتّى بچّه ممیز ـ در آن جا نیست در صورت احتمال ارتكاب حرام جایز نیست.

مسأله ۲۵۱۰ ـ اگر مرد مهر زن را در عقد معین كند و قصدش این باشد كه آن را ندهد و رضایت زن به عقد مشروط به قصد دادن مهر نباشد، عقد صحیح است، ولى باید مهر را بدهد.

مسأله ۲۵۱۱ ـ مسلمانى كه از اسلام برگردد و كافر شود مرتدّ نامیده مى شود. (معنى كفر در مسأله «۱۰۷» گذشت.)

و مرتد دو قسم است:

فطرى وملّى، مرتد فطرى كسى است كه از پدر و مادرى متولّد شده باشد كه هردو یا یكى از آن دو مسلمان باشند و بعد از بلوغ و كمال عقل با اختیار از اسلام برگردد.

و مرتد ملّى كسى است كه از پدر و مادر كافر، متولّد شده باشد و بعد از مسلمان شدن از اسلام برگردد.

مسأله ۲۵۱۲ ـ اگر زن بعد از ازدواج مرتد شود، چنانچه شوهرش با او نزدیكى نكرده باشد عقد او باطل مى گردد و عدّه ندارد، و همچنین است اگر نزدیكى كرده باشد ولى نُه سالش تمام نشده، یا یائسه باشد، امّا اگر نُه سالش تمام شده و یائسه هم نباشد ـ معنى یائسه در مسأله «۴۴۱» گذشت ـ باید به دستورى كه در احكام طلاق مى آید عدّه نگه دارد، و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است، و اگر در بین عدّه مسلمان شود بقاى عقد محلّ اشكال است، و بنابر احتیاط واجب اگر بخواهد با او بماند دوباره عقد نماید، و اگر بخواهد جدا شود طلاق بدهد.

مسأله ۲۵۱۳ ـ مرد مسلمان زاده هرچند یكى از پدر و مادرش مسلمان باشند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مى شود، و باید به مقدار عدّه وفات ـ كه در احكام طلاق مى آید ـ عدّه نگه دارد.

مسأله ۲۵۱۴ ـ مردى كه از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده، اگر بعد از ازدواج مرتد شود، چنانچه با زنش نزدیكى نكرده، یا این كه زن نُه سالش تمام نشده، یا یائسه باشد، عقد باطل مى گردد و عدّه ندارد، و اگر بعد از نزدیكى مرتد شود و زن او نُه سالش تمام شده و یائسه هم نباشد، باید آن زن به مقدار عدّه طلاق ـ كه در احكام طلاق مى آید ـ عدّه نگه دارد، و اگر تا تمام شدن عدّه مسلمان نشود عقد باطل است، و اگر پیش از تمام شدن عدّه مسلمان شود، بقاى عقد محلّ اشكال است و بنابر احتیاط واجب اگر بخواهد با او بماند دوباره زن را عقد نماید، و اگر بخواهد جدا شود طلاق بدهد.

مسأله ۲۵۱۵ ـ اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بیرون نبرد و مرد هم قبول كند، نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد.

مسأله ۲۵۱۶ ـ اگر زنى از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، شوهر بعدى مى تواند آن دختررا براى پسر خود كه از این زن نیست عقد كند، و اگر مردى دخترى را براى پسر خود عقد كند مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.

مسأله ۲۵۱۷ ـ اگر زنى از زنا آبستن شود، در صورتى كه خود آن زن یا مردى كه با او زنا كرده یا هردوى آنان مسلمان باشند، براى آن زن جایز نیست بچّه را سقط كند، و همچنین است ـ بنابر احتیاط واجب ـ در صورتى كه مسلمان نباشند.

مسأله ۲۵۱۸ ـ اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّه كسى هم نیست زنا كند، چنانچه بعد از استبراء ـ به نحوى كه در مسأله «۲۴۶۳» گذشت ـ او را عقد كند و بچّه اى از آنان پیدا شود، در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچّه بدون اشكال حلال زاده است، ولى اگر قبل از استبراء او را عقد كرده و نزدیكى كرده باشد، محلّ اشكال است.

مسأله ۲۵۱۹ ـ اگر مرد نداند كه زن در عدّه است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچّه اى از آنان به دنیا آید، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مى باشد، ولى اگر زن مى دانسته كه در عدّه است، شرعاً بچّه فرزند پدر است، و كسى كه یقین دارد در عدّه بوده و شكّ در تمام شدن آن دارد در حكم كسى است كه مى داند در عدّه است، و در هر صورت عقد آنان باطل است وبه یكدیگر حرام مى باشند.

مسأله ۲۵۲۰ ـ اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول كرد، ولى اگر بگوید شوهر ندارم حرف او قبول مى شود.

مسأله ۲۵۲۱ ـ اگر زن بگوید شوهر ندارم و انسان با او ازدواج كند و بعد كسى بگوید آن زن شوهر داشته، چنانچه شرعاً گفته آن كس ثابت نشود، نباید حرف او را قبول كرد.

مسأله ۲۵۲۲ ـ تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده پدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند، و احتیاط واجب آن است كه دختررا تا هفت سال از مادرش جدا نكند.

مسأله ۲۵۲۳ ـ اگر خواستگار از جهت دیانت و اخلاق پسندیده باشد، مستحبّ است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است عجله كنند.

مسأله ۲۵۲۴ ـ اگر زن مهر خودرا به شوهر صلح كند كه زن دیگر نگیرد، زن نمى تواند مهررا بگیرد و بر شوهر هم واجب است كه زن دیگر نگیرد.

مسأله ۲۵۲۵ ـ كسى كه از زنا به دنیا آمده، اگر زن بگیرد و بچّه پیدا كند، آن بچّه حلال زاده است.

مسأله ۲۵۲۶ ـ هرگاه مرد در روزه ماه رمضان، یا در حال حیض با زن خود نزدیكى كند، معصیت كرده، ولى اگر بچّه اى از آنان به دنیا آید حلال زاده است.

مسأله ۲۵۲۷ ـ زنى كه یقین دارد شوهرش ـ مثلا ـ در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات ـ كه مقدار آن در احكام طلاق مى آید ـ شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد، باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزدیكى كرده باشد، زن باید عدّه نگه دارد، و شوهر دوم باید مهر او را مطابق مهر زنهایى كه مثل او هستند بدهد، ولى خرج عدّه ندارد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved