بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

چيزهايي كه روزه را باطل مي‎كند

مسأله 1581. نه چيز روزه را باطل مي‎كند:

اول ـ خوردن و آشاميدن.

دوم ـ جماع.

سوم ـ استمناء.

چهارم ـ دروغ بستن به خداوند متعال و پيغمبر و جانشينان پيغمبر:.

پنجم ـ رساندن غبار غليظ به حلق.

ششم ـ فرو بردن تمام سر در آب كه حرام است و بنابر احتياط لازم روزه را هم باطل مي‎كند.

هفتم ـ باقي ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح.

هشتم ـ اماله كردن با چيزهاي روان.

نهم ـ قي كردن. و احكام اين موارد در مسائل آينده گفته مي‎شود.

1. خـوردن و آشاميـدن

مسأله 1582. اگر روزه‎دار عمداً چيزي بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مي‎شود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد. مثل خاك و شيره درخت و چه كم باشد يا زياد حتي اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل مي‎شود بلكه اگر رطوبت مسواك در آب دهان به طوري از بين برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود ولي بداند كه در دهان باقي است بنابر احتياط لازم نبايد آن را فرو برد.

مسأله 1583. اگر موقعي كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنان چه عمداً فرو برد روزه‎اش باطل است و به دستوري كه بعدا گفته خواهد شد كفاره هم بر او واجب مي‎شود.

مسأله 1584. اگر روزه‎دار سهواً چيزي بخورد يا بياشامد روزه‎اش باطل نمي‎شود.

مسأله 1585. احتياط مستحب آن است كه روزه‎دار از استعمال آمپول خودداري كند، و فرقي بين آمپول‎ها نيست. و اگر لازم شد و تزريق كرد روزه او باطل نمي‎شود.

مسأله 1586. اگر روزه‎دار چيزي را كه لاي دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1587. كسي كه مي‎خواهد روزه بگيرد، لازم نيست پيش از اذان دندان‎هاي خود را خلال كند. ولي اگر بداند غذايي كه لاي دندان مانده در روز فرو مي‎رود، چنان چه خلال نكند، روزه‎اش باطل مي‎شود خواه چيزي از آن فرو رود يا فرو نرود.

مسأله 1588. فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه خيال كردن ترشي و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمي‎كند.

مسأله 1589. فرو بردن اخلاط سر و سينه، تا به فضاي دهان نرسيده اشكال ندارد ولي اگر داخل فضاي دهان شود، احتياط واجب آن است كه آن را فرو نبرد.

مسأله 1590. اگر روزه‎دار به قدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد واجب است به اندازه‎اي كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد ولي روزه او باطل مي‎شود و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيه روز از به جا آوردن كاري كه روزه را باطل مي‎كند خودداري نمايد.

مسأله 1591. جويدن غذا براي بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولا به حلق نمي‎رسد، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمي‎كند. ولي اگر انسان از اول بداند كه به حلق مي‎رسد، روزه‎اش باطل مي‎شود هر چند به حلق نرسد و بايد قضاي آن را بگيرد و اگر به حلق رسيده كفاره هم بر او واجب است.

مسأله 1592. انسان نمي‎تواند براي ضعف، روزه را بخورد ولي اگر ضعف او به قدري است كه معمولا نمي‎شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد.

2. جماع

مسأله 1593. جماع روزه را باطل مي‎كند، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد.

مسأله 1594. اگر كمتر از مقدار ختنه‎گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد، روزه باطل نمي‎شود.

مسأله 1595. اگر شك كند كه به اندازه ختنه‎گاه داخل شده يا نه، كفاره بر او واجب نيست. و اگر قصد دخول داشته با علم به مفطر بودن دخول و دخول واقع نشده يا شك در آن نمايد روزه‎اش باطل است و قضاي آن واجب است.

مسأله 1596. اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد، يا با او جماع نمايند به طوري كه از اختيار او خارج باشد روزه او باطل نمي‎شود، ولي چنان چه در بين جماع يادش بيايد، يا دربين مختار شود بايد فوراً از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است. و هم چنين اگر خودش از ترس جماع كند روزه‎اش باطل مي‎شود.

3. استمناء

مسأله 1597. اگر روزه‎دار استمناء كند يعني: با خود كاري كند كه مني از او بيرون آيد، روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1598. اگر بي‎اختيار مني از او بيرون آيد، روزه‎اش باطل نيست ولي اگر كاري كند كه بي‎اختيار مني از او بيرون آيد، روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1599. هر گاه روزه‎دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مي‎شود ـ يعني: در خواب مني از او بيرون مي‎آيد، بنابر احتياط مستحب نخوابد، ولي اگر بخوابد روزه‎اش باطل نمي‎شود.

مسأله 1600. اگر روزه‎دار در حال بيرون آمدن مني از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلو گيري كند.

مسأله 1601. روزه‎داري كه محتلم شده، مي‎تواند بول كند و به دستوري كه در مسأله 73 گفته شد، استبراء نمايد اگر چه بداند به واسطه بول يا استبراء كردن باقي‎مانده مني از مجري بيرون مي‎آيد.

مسأله 1602. روزه‎داري كه محتلم شده، اگر بداند مني در مجري مانده و در صورتي كه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل مني از او بيرون مي‎آيد، بنابر احتياط واجب بايد پيش از غسل بول كند.

مسأله 1603. كسي كه مي‎داند كه اگر عمداً مني از خود بيرون آورد روزه‎اش باطل مي‎شود، در صورتي كه به قصد بيرون آمدن مني با كسي بازي و شوخي كند روزه‎اش باطل مي‎شود و بايد قضاي آن را به جا آورد، اگر چه مني از او بيرون نيايد، و اگر مني بيرون آيد علاوه بر قضا كفاره نيز بر او لازم مي‎شود و در هر دو صورت در ماه رمضان بايد در بقيه روز از آنچه روزه را باطل مي‎كند خودداري نمايد.

مسأله 1604. اگر روزه‎دار بدون قصد بيرون آمدن مني با كسي بازي و شوخي كند، چنان چه اطمينان دارد كه مني از او خارج نمي‎شود، اگر چه اتفاقاً مني بيرون آيد روزه او صحيح است، ولي اگر اطمينان ندارد، در صورتي كه مني از او بيرون آيد، روزه‎اش باطل است.

4. دروغ بستن به خدا وپيغمبر صلي الله عليه وآله

مسأله 1605. اگر روزه‎دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اينها به خدا و پيغمبران و ائمه: عمداً نسبت دروغ بدهد، اگر چه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبه كند روزه او باطل است. و بنابر احتياط واجب نسبت دروغ به حضرت زهراء عليهاالسلام و به جانشينان پيغمبران گذشته هم همين حكم را دارد.

مسأله 1606. اگر بخواهد خبري را كه نمي‎داند راست است يا دروغ نقل كند بنابر احتياط واجب بايد از كسي كه آن خبر را گفته، يا از كتابي كه آن خبر در آن نوشته شده نقل نمايد.

مسأله 1607. اگر چيزي را به اعتقاد اين كه راست است از قول خدا يا پيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه‎اش باطل نمي‎شود.

مسأله 1608. اگر بداند دروغ بستن به خدا و پيغمبر روزه را باطل مي‎كند و چيزي را كه مي‎داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده، روزه‎اش باطل است و در ماه رمضان بايد تا مغرب از آنچه روزه را باطل مي‎كند خودداري كند، ولي كفاره بر او واجب نمي‎شود.

مسأله 1609. اگر دروغي را كه ديگري ساخته عمداً به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و جانشينان پيغمبر نسبت دهد روزه‎اش باطل مي‎شود ولي اگر از قول كسي كه آن دروغ را ساخته نقل كند اشكال ندارد.

مسأله 1610. اگر از روزه‎دار بپرسند كه آيا پيغمبر صلي الله عليه و آله چنين مطلبي فرموده‎اند و او جايي كه در جواب بايد بگويد نه، عمداً بگويد بلي، يا جايي كه بايد بگويد بلي عمداً بگويد نه، روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1611. اگر از قول خدا يا پيغمبر صلي الله عليه و آله حرف راستي را بگويد، بعد بگويد دروغ گفتم، يا در شب دروغي را به آنان نسبت دهد و فرداي آن، كه روزه مي‎باشد بگويد آنچه ديشب گفتم راست است، روزه‎اش باطل مي‎شود.

5. رساندن غبار غليظ به حلق

مسأله 1612. رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل مي‎كند، چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است مثلاً آرد، يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك و بنابر احتياط واجب بايد غباري را هم كه غليظ نيست به حلق نرساند.

مسأله 1613. اگر به واسطه باد غبار غليظي پيدا شود و انسان با اين كه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1614. احتياط واجب آن است كه روزه‎دار دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند.

مسأله 1615. اگر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود، چنان چه اطمينان داشته كه به حلق نمي‎رسد روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1616. اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند يا بي‎اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‎اش باطل نمي‎شود. و چنان چه ممكن است بايد آن را بيرون آورد.

6. فرو بردن سر در آب

مسأله 1617. اگر روزه‎دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد بنابر احتياط واجب روزه‎اش باطل مي‎شود ولي اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد، روزه باطل نمي‎شود.

مسأله 1618. اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد كه هيچ وقت تمام سر زير آب نباشد، روزه‎اش باطل نمي‎شود.

مسأله 1619. اگر قصد داشت كه سر را زير آب فرو ببرد و شك كرد كه تمام سر زير آب رفت يا نه، بنابر احتياط واجب روزه‎اش باطل است.

مسأله 1620. اگر تمام سر زير آب برود ولي مقداري از موها بيرون بماند، روزه باطل مي‎شود.

مسأله 1621. اگر سر را در گلاب فرو برد بنابر احتياط واجب روزه باطل مي‎شود. چنان كه احتياط واجب آن است كه سر را در آب‎هاي مضاف ديگر هم فرو نبرد ولي در چيزهاي ديگر كه روان است اشكال ندارد.

مسأله 1622. اگر روزه‎دار بي‎اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد يا فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، روزه‎اش باطل نمي‎شود.

مسأله 1623. اگر با اطمينان به اين كه آب سر او را نمي‎گيرد، خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد، روزه‎اش اشكال ندارد.

مسأله 1624. اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، يا ديگري به زور سر او را در آب فرو برد، چنان چه در زير آب يادش بيايد كه روزه است يا آن كس دست خود را بردارد، بايد فورا سر را بيرون آورد و چنان چه بيرون نياورد بنابر احتياط واجب روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1625. اگر فراموش كند كه روزه است و به نيت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحيح است.

مسأله 1626. اگر بداند كه روزه است و عمداً براي غسل كردن سر را در آب فرو برد چنان چه روزه او مثل روزه رمضان واجب معين باشد، روزه و غسل هر دو باطل است و اگر روزه مستحب باشد يا روزه واجبي باشد كه مثل روزه كفاره وقت معيني ندارد و تمام كردن آن واجب نباشد غسل صحيح و روزه باطل مي‎باشد.

مسأله 1627. اگر براي آن كه كسي را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد اگر چه نجات دادن او واجب باشد، روزه‎اش باطل مي‎شود.

7. باقي ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

مسأله 1628. اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمم است عمداً تيمم ننمايد در روزه ماه رمضان و قضاي آن، روزه‎اش باطل است و در غير اين دو احوط باقي نماندن بر جنابت است تا صبح.

مسأله 1629. اگردر ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند و تيمم هم ننمايد ولي از روي عمد نباشد، مثل آن كه ديگري نگذارد غسل و تيمم كند روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1630. كسي كه جنب است و مي‎خواهد روزه ماه رمضان يا قضاي آن را بگيرد، چنان چه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود، معصيت كرده، و احوط آن است كه تيمم كند و روزه بگيرد و بعد هم آن را به جا آورد و در قضاي موسع روزه باطل است.

مسأله 1631. اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از يك روز يادش بيايد، بايد روزه آن روز را قضا نمايد و اگر بعد از چند روز يادش بيايد، بايد روزه هر چند روزي را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد مثلاً اگر نمي‎داند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز راقضا كند.

مسأله 1632. كسي كه در شب ماه رمضان براي هيچ كدام از غسل و تيمم وقت ندارد، اگر خود را جنب كند، روزه‎اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مي‎شود ولي اگر براي تيمم وقت دارد چنان چه خود را جنب كند معصيت كرده ولي واجب است تيمم نمايد و روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1633. اگر گمان كند كه براي غسل وقت دارد و خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده ـ چه جستجو كرده و چه نكرده ـ واجب است با تيمم روزه بگيرد و روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1634. كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي‎داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمي‎شود، نبايد پيش از غسل كردن بخوابد و چنان چه بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه‎اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب مي‎شود.

مسأله 1635. جنب اگر عادت و اطمينان به بيدار شدن قبل از اذان صبح ندارد بنابر احتياط واجب نبايد پيش از غسل بخوابد و اگر بخوابد ـ خواب اول باشد يا دوم ـ حكم باقي ماندن عمدي با جنابت تا صبح را دارد كه بايد قضاي روزه را بگيرد و كفاره نيز بدهد.

مسأله 1636. كسي كه در شب ماه رمضان جنب است اگر عادت و اطمينان به بيدار شدن پيش از اذان صبح را دارد جايز است با تصميم به آن كه بعد از بيدار شدن غسل كند بخوابد و چنان چه در اين صورت اتفاقاً تا صبح خواب بماند روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1637. كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي‎داند كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي‎شود، چنان چه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند، در صورتي كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند اگر خواب اول او باشد روزه‎اش صحيح است، نه قضا دارد و نه كفاره و در خواب دوم و سوم فقط قضا بر او واجب مي‎شود.

مسأله 1638. كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي‎داند كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي‎شود، چنان چه نخواهد بعد از بيدارشدن غسل كند، يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه، در صورتي كه بخوابد و بيدار نشود، روزه‎اش باطل است.

مسأله 1639. اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي‎شود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند، چنان چه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا كند و هم چنين اگر از خواب دوم بيدار شود و براي مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، قضاي روزه آن روز بر او واجب مي‎شود و بنابر احتياط لازم كفاره هم بر او واجب مي‎شود.

مسأله 1640. بنابر احتياط واجب خوابي را كه در آن محتلم شده، بايد خواب اول حساب كند. پس اگر بعد از بيدار شدن دوباره بخوابد و بداند يا عادت به بيدار شدن داشته باشد و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند، چنان چه تا اذان خواب بماند بنا بر احتياط واجب بايد قضاي آن روز را بگيرد. و اگر دوباره بيدار شود و بداند يا عادت به بيدار شدن داشته باشد و تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند در صورتي كه باز هم بخوابد و تا اذان خواب بماند، بايد قضاي آن روز را بگيرد و بنابر احتياط مستحب مؤكد كفاره هم بر او واجب مي‎شود.

مسأله 1641. اگر روزه‎دار، در روز محتلم شود، واجب نيست فوراً غسل كند.

مسأله 1642. هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1643. كسي كه مي‎خواهد قضاي روزه رمضان را بگيرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روي عمد نباشد اگر وقت وسعت داشته باشد روزه او باطل است و اگر وقت تنگ باشد، احتياط واجب، گرفتن روزه آن روز و عوض آن بعد از ماه مبارك است.

مسأله 1644. كسي كه مي‎خواهد قضاي روزه رمضان را بگيرد، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده است و بداند پيش از اذان محتلم شده است چنان چه وقت قضاي روزه تنگ است، مثلاً پنج روز روزه قضاي رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است، بنابر احتياط واجب بايد آن روز را روزه بگيرد و بعد از رمضان هم عوض آن را به جا آورد و اگر وقت قضاي روزه تنگ نيست، روزه‎اش باطل است.

مسأله 1645. اگر در روزه واجب غير روزه رمضان و قضاي آن تا اذان صبح جنب بماند ولو از روي عمد باشد، چنان چه وقت آن روز معين است مثلاً نذر كرده كه آن روز را روزه بگيرد، روزه‎اش صحيح است، و اگر مثل روزه كفاره وقت آن معين نيست، احتياط مستحب آن است كه غير از آن روز، روز ديگري را روزه بگيرد.

مسأله 1646. اگر زن، پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمم است عمداً تيمم نكند، روزه‎اش باطل است.

مسأله 1647. اگر زن، پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براي غسل وقت نداشته باشد، چنان چه بخواهد روزه واجبي بگيرد كه مثل روزه رمضان وقت آن معين است، بايد تيمم نمايد و بنابر احتياط مستحب تا اذان صبح بيدار بماند. و اگر بخواهد روزه مستحب يا روزه واجبي بگيرد كه مثل روزه كفاره وقت آن معين نيست نمي‎تواند با تيمم روزه بگيرد.

مسأله 1648. اگر زن، نزديك اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براي هيچ كدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد، يا بعد از اذان بفهمد كه پيش از اذان پاك شده، چنان چه روزه‎اي را كه مي‎گيرد مثل روزه رمضان واجب معين باشد صحيح است و اگر روزه مستحب يا روزه‎اي باشد كه مثل روزه كفاره وقت آن معين نيست، صحيح بودن آن اشكال دارد

مسأله 1649. اگر زن، بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود، يا در بين‎روز خون حيض يا نفاس ببيند، اگر چه نزديك مغرب باشد، روزه‎اش باطل است.

مسأله 1650. اگرزن، غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يك روز يا چند روز يادش بيايد، قضاي روزه‎هايي را كه گرفته بنابر احتياط، مستحب است كه بگيرد.

مسأله 1651. اگر زن، پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كردن كوتاهي كند و تا اذان غسل نكند، روزه‎اش باطل است. ولي چنان چه كوتاهي نكند مثلاً منتظر باشد كه حمام زنانه شود، اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند و در تنگي وقت تيمم كند يا از تيمم هم عاجز باشد روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1652. اگر زني كه در حال استحاضه است، غسل‎هاي خود را به تفصيلي كه در مسأله 423 ـ 424 گفته شد به جا آورد، روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1653. كسي كه مس ميت كرده يعني جايي از بدن خود را به بدن ميت رسانده، مي‎تواند بدون غسل مس ميت روزه بگيرد و اگر در حال روزه هم ميت را مس نمايد، روزه‎اش باطل نمي‎شود.

8. اماله كردن

مسأله 1654. اماله كردن با چيز روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد روزه را باطل مي‎كند.

9. قي كردن

مسأله 1655. هر گاه روزه‎دار عمداً قي كند اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‎اش باطل مي‎شود ولي اگر سهواً يا بي‎اختيار قي كند اشكال ندارد.

مسأله 1656. اگر در شب چيزي بخورد كه مي‎داند به واسطه خوردن آن، در روز بي‎اختيار قي مي‎كند، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.

مسأله 1657. اگر روزه‎دار بتواند از قي كردن خودداري كند، چنان چه براي او ضرر و مشقت نداشته باشد، بايد خودداري نمايد.

مسأله 1658. اگر مگس در گلوي روزه‎دار برود، چنان چه ممكن باشد، بايد آن را بيرون آورد و روزه‎اش باطل نمي‎شود ولي اگر بداند كه به واسطه بيرون آوردن آن، قي مي‎كند واجب نيست بيرون آوردن و روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1659. اگر سهواً چيزي را فرو ببرد و پيش از رسيدن به شكم يادش بيايد كه روزه است چنان چه ممكن باشد، بايد آن را بيرون آورد و روزه‎اش صحيح است.

مسأله 1660. اگر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن، چيزي از گلو بيرون مي‎آيد، نبايد عمداً آروغ بزند بلكه اگر احتمال بدهد بنابر احتياط واجب آروغ نزند.

مسأله 1661. اگر آروغ بزند و چيزي در گلو يا دهانش بيايد، بايد آن را بيرون بريزد ولي اگر بي‎اختيار فرو رود، روزه‎اش صحيح است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved