بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

نماز آيات

مسأله 1500. نماز آيات كه دستور آن بعدا گفته خواهد شد، به واسطه چهار چيز واجب مي‎شود:

اول و دوم ـ گرفتن ماه و خورشيد اگر چه مقدار كمي از آنها گرفته شود و كسي هم از آن نترسد.

سوم ـ زلزله اگر چه كسي هم نترسد.

چهارم ـ رعد و برق و بادهاي سياه و سرخ و مانند اينها، از آيات آسماني در صورتي كه بيشتر مردم بترسند، و در حوادث زميني نيز كه موجب ترس بيشتر مردم مي‎شود، احتياط واجب خواندن نماز است.

مسأله 1501. اگر از چيزهايي كه نماز آيات براي آنها واجب است بيشتر از يكي اتفاق بيفتد، انسان بايد براي هر يك از آنها يك نماز آيات بخواند، مثلاً اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود، بايد دو نماز آيات بخواند.

مسأله 1502. كسي كه چند نماز آيات بر او واجب است، اگر همه آنها براي يك چيز بر او واجب شده باشد، مثلاً سه مرتبه خورشيد گرفته و نماز آنها را نخوانده است، موقعي كه قضاي آنها را مي‎خواند، لازم نيست معين كند كه براي كدام دفعه آنها باشد، و هم چنين است اگر چند نماز براي رعد و برق و بادهاي سياه و سرخ و مانند اينها بر او واجب شده باشد، ولي اگر براي آفتاب گرفتن، ماه گرفتن و زلزله، يا براي دو تاي اينها نمازهايي بر او واجب شده باشد، اگر موقع نيت معين كند، نماز آياتي را كه مي‎خواند براي كدام يك آنها است موافق با احتياط عمل كرده است.

مسأله 1503. چيزهايي كه نماز آيات براي آنها واجب است، در هر شهري اتفاق بيفتد، فقط مردم همان شهر بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم جاهاي ديگر واجب نيست، ولي اگر مكان آنها، به قدري نزديك باشد كه با آن شهر يكي حساب شود نماز آيات بر آنها هم واجب است.

مسأله 1504. از وقتي كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مي‎كند انسان مي‎تواند نماز آيات را بخواند، و بايد به قدري تأخير نيندازد كه تمام قرص باز شود بلكه احوط آن است كه از قبل از شروع در باز شدن تأخير نيندازد.

مسأله 1505. اگرخواندن نماز آيات را به قدري تأخير بيندازد كه تمام قرص آفتاب يا ماه باز شود، و بعد از باز شدن تمام آن نماز بخواند، بايد نيت قضا نمايد. و قبل از باز شدن تمام آن ادا است.

مسأله 1506. اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه به اندازه خواندن يك ركعت نماز باشد، نمازي كه مي‎خواند ادا است. و هم چنين است اگر مدت گرفتن آنها بيشتر باشد ولي انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن يك ركعت به باز شدن تمام قرص مانده باشد. ولي اگر مدت گرفتن ماه يا خورشيد به اندازه خواندن يك ركعت نباشد بنابر احتياط نيت ادا و قضا نكند و به قصد ما في‎الذمه نماز را به جا آورد.

مسأله 1507. موقعي كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مي‎افتد، انسان بايد فوراً نماز آيات را بخواند و اگر نخواند معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

مسأله 1508. اگر بعد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده، بايد قضاي نماز آيات را بخواند ولي اگر بفهمد مقداري از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نيست.

مسأله 1509. اگر عده اي بگويند كه خورشيد يا ماه گرفته است، چنان چه انسان از گفته آنان يقين پيدا نكند و نماز آيات نخواند، و بعد معلوم شود راست گفته‎اند در صورتي كه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد بايد نماز آيات بخواند. بلكه اگر مقداري از آن هم گرفته باشد، بنابر احتياط مستحب نماز آيات را بخواند. و هم چنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست، بگويند خورشيد يا ماه گرفته، بعد معلوم شود كه عادل بوده‎اند.

مسأله 1510. اگر انسان به گفته كساني كه از روي قاعده علمي، وقت گرفتن خورشيد و ماه را مي‎دانند، اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته، بايد نماز آيات را بخواند. و نيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد يا ماه مي‎گيرد و فلان مقدار طول مي‎كشد و انسان به گفته آنان اطمينان پيدا كند، بايد به حرف آنان عمل نمايد. مثلاً اگر بگويند آفتاب فلان ساعت باز مي‎شود بايد نماز را تا آنوقت تأخير نيندازد.

مسأله 1511. اگر بفهمد نماز آياتي كه خوانده باطل بوده، بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.

مسأله 1512. اگر در وقت نماز يوميه نماز آيات هم بر انسان واجب شود، چنان چه براي هر دو نماز وقت دارد، هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد و اگر وقت يكي از آن دو تنگ باشد، بايد اول آن را بخواند. و اگر وقت هر دو تنگ باشد، بايد اول نماز يوميه را بخواند.

مسأله 1513. اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است چنان چه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد، بايد آن را تمام كند بعد نماز آيات را بخواند و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد، بايد آن را بشكند و اول نماز آيات، بعد نماز يوميه را به جا آورد.

مسأله 1514. اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميه شود و بعد از آن كه نماز را تمام كرد پيش از انجام كاري كه نماز را به هم بزند، بقيه نماز آيات را از همان جا كه رها كرده بخواند.

مسأله 1515. نماز آيات بر حايض و نفسا در حال حيض يا نفاس واجب نيست، ولي بعد از پاك شدن بنابر احتياط مستحب آن را به جا آورد و در گرفتن ماه و خورشيد بنابر احتياط نيت ادا و قضا نكند ولي در غير اين دو نيت ادا كند.

دستور نماز آيات

مسأله 1516. نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيت، تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

مسأله 1517. در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد، آيه‎هاي يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا بيشتر يا كمتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بدون اين كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد، مثلاً به قصد سوره توحيد «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم» بگويد و به ركوع رود، بعد بايستد و بگويد: «قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد» دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد: «اللهُ الصَّمَد» باز به ركوع رود و بعد بايستد و بگويد: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوُلَدْ» و برود به ركوع باز هم سر بردارد و بگويد: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَد»و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سربرداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و سلام دهد.

مسأله 1518. اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند اشكال ندارد.

مسأله 1519. چيزهايي كه در نماز يوميه واجب و مستحب است، در نماز آيات هم واجب و مستحب مي‎باشد. ولي در نماز آيات در صورتي كه به جماعت باشد استحباب گفتن سه مرتبه: «الصَّلاة» بعيد نيست.

مسأله 1520. مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگويد، «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهْ»و نيز پيش از هر ركوع و بعد از آن، تكبير گويد ولي بعد از ركوع پنجم و دهم گفتن تكبير مستحب نيست.

مسأله 1521. مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند. و اگر فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند كافي است.

مسأله 1522. اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جايي نرسد نماز باطل است.

مسأله 1523. اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است، يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جايي نرسد، نماز باطل است. ولي اگر مثلاً شك كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنان چه براي رفتن به سجده خم نشده، بايد ركوعي را كه شك دارد به جا آورده يا نه، به جا آورد و اگر براي رفتن به سجده خم شده، بايد به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 1524. هر يك از ركوع‎هاي نماز آيات ركن است كه اگر عمداً يا اشتباهاً كم يا زياد شود نماز باطل است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved