بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

غسل جنابت

مسأله 363. غسل جنابت براي تحصيل طهارت از جنابت مستحب است و براي خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مي‎شود ولي براي نماز ميت و سجده شكر و سجده‎هاي واجب قرآن غسل جنابت لازم نيست.

مسأله 364. لازم نيست در وقت غسل نيت كند كه غسل واجب يا مستحب مي‎كنم و اگر فقط به قصد قربت ـ يعني: براي انجام فرمان خداوند عالم ـ غسل كند كافي است.

مسأله 365. اگر يقين كند وقت نماز شده و نيت غسل واجب كند بعد معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده غسل او صحيح است.

مسأله 366. غسل را ـ چه واجب باشد و چه مستحب ـ به دو قسم مي‎شود انجام داد:

1. ترتيبي.

2. ارتماسي.

غسل ترتيبي

مسأله 367. در غسل ترتيبي بايد به نيت غسل، اول سر و گردن، و بعد بنابر احتياط طرف راست، و بعد طرف چپ بدن را بشويد. و اگر عمداً يا از روي فراموشي يا به واسطه ندانستن مسأله، به اين ترتيب عمل نكند، غسل او در صورتي كه سر و گردن را اول نشويد باطل است و اگر طرف چپ را پيش از طرف راست بشويد بنابر احتياط غسلش باطل است.

مسأله 368. نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد، بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

مسأله 369. براي آن كه يقين كند هر سه قسمت ـ يعني: سر و گردن و طرف راست و طرف چپ ـ را كاملا غسل داده، بايد هر قسمتي را كه مي‎شويد مقداري از قسمت‎هاي ديگر را هم با آن قسمت بشويد، بلكه احتياط آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن، بشويد.

مسأله 370. اگر بعد از غسل بفهمد جايي از بدن را نشسته و نداند كجاي بدن است، بايد دوباره غسل كند.

مسأله 371. اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنان چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

مسأله 372. اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقداري از طرف چپ شك كند، شستن همان مقدار كافي است، ولي اگر در شستن مقداري از طرف راست شك كند، بايد بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشويد و اگر در شستن مقداري از سر و گردن شك كند، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشويد، و اگر بعد از تمام شدن طرف چپ شك كند كه يكي از اعضاي سابق يا مقداري از آن را شسته يا نه، به آن شك اعتنا نكند.

غسل ارتماسي

مسأله 373. در غسل ارتماسي بايد آب در يك آن تمام بدن را بگيرد، پس اگر به نيت غسل ارتماسي در آب فرو رود، چنان چه پاي او روي زمين باشد، بايد از زمين بلند كند.

مسأله 374. در غسل ارتماسي احتياط اين است كه موقعي نيت كند كه مقداري از بدن بيرون آب باشد.

مسأله 375. اگر بعد از غسل ارتماسي بفهمد به مقداري از بدن آب نرسيده چه جاي آن را بداند يا نداند، بايد دوباره غسل كند.

مسأله 376. اگر براي غسل ترتيبي وقت ندارد ولي براي ارتماسي وقت دارد، بايد غسل ارتماسي كند.

مسأله 377. كسي كه روزه واجب گرفته يا براي حج يا عمره احرام بسته نمي‎تواند غسل ارتماسي كند. ولي اگر از روي فراموشي غسل ارتماسي كند صحيح است.

احكام غسل كردن

مسأله 378. در غسل ارتماسي بايد تمام بدن پاك باشد ولي در غسل ترتيبي پاك بودن تمام بدن لازم نيست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتي را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافي است.

مسأله 379. گذشت كه عرق جنب از حرام نجس نيست، بنابراين اگر با آب گرم غسل كند، غسل او صحيح است و احتياط مستحب آن است كه با آب سرد غسل كند.

مسأله 380. اگر در غسل به اندازه سر مويي از بدن نشسته بماند، غسل باطل است ولي شستن جاهايي از بدن كه ديده نمي‎شود، مثل داخل گوش و بيني واجب نيست.

مسأله 381. جايي را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن، بنابر احتياط واجب بايد بشويد.

مسأله 382. اگر سوراخ جاي گوشواره و مانند آن به قدري گشاد باشد كه داخل آن ديده شود، بايد آن را شست و اگر ديده نشود، شستن داخل آن لازم نيست.

مسأله 383. چيزي را كه مانع رسيدن آب به بدن است، بايد برطرف كند و اگر پيش از آن كه يقين كند، برطرف شده غسل نمايد، غسل او باطل است.

مسأله 384. اگر موقع غسل شك كند، چيزي كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه، بايد وارسي كند تا مطمئن شود كه مانعي نيست.

مسأله 385. در غسل بايد، موهاي كوتاهي را كه جزء بدن حساب مي‎شود، بشويد و شستن موهاي بلند واجب نيست، بلكه اگر آب را طوري به پوست برساند كه آنها تر نشوند، غسل صحيح است ولي اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آنها ممكن نباشد بايد آنها را بشويد كه آب به بدن برسد.

مسأله 386. تمام شرط‎هايي كه براي صحيح بودن وضو گفته شد، مثل: پاك بودن آب و غصبي نبودن آن در صحيح بودن غسل هم شرط است، ولي در غسل لازم نيست بدن را از بالا به پايين بشويد و نيز در غسل ترتيبي لازم نيست، بعد از شستن هر قسمت، فوراً قسمت ديگر را بشويد بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداري صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدتي طرف چپ را بشويد اشكال ندارد. ولي كسي كه نمي‎تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند اگر در تمام وقت به اندازه‎اي كه غسل كند و نماز بخواند بول و غائط از او بيرون نمي‎آيد، بايد هر قسمت را فوراً بعد از قسمت ديگر غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. و هم چنين است حكم مستحاضه كه بعداً گفته مي‎شود.

مسأله 387. كسي كه قصد دارد پول حمامي را ندهد يا بدون اين كه بداند حمامي راضي است بخواهد نسيه بگذارد، اگر چه بعد حمامي را راضي كند، غسل او باطل است. مگر آن كه از راضي نبودن حمامي غافل باشد و قربةً إلي الله غسل كند كه در اين صورت غسل صحيح است و ضامن اجرة المثل است.

مسأله 388. اگر حمامي راضي باشد كه پول حمام نسيه بماند، ولي كسي كه غسل مي‎كند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد، يا از مال حرام بدهد، غسل او اشكال دارد، مگر اين كه بداند حمامي با اين وصف هم راضي به غسل هست، يا با غفلت از راضي بودن حمامي غسل كند كه در هر دو صورت غسل صحيح است.

مسأله 389. اگر بخواهد، پول حرام يا پولي كه خمس آن را نداده، به حمامي بدهد غسل او باطل است. ولي اگر يقين دارد كه حمامي با اين وصف راضي به غسل است، يا با غفلت از رضايت حمامي غسل كند، غسلش صحيح است.

مسأله 390. اگر كسي در موقع غسل بيش از حد متعارف آب مصرف نمايد و شك داشته باشد كه آيا حمامي راضي است يا نه، غسل او باطل است مگر اين كه پيش از غسل از حمامي اذن بگيرد.

مسأله 391. اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، بايد غسل كند، ولي اگر بعد از غسل شك كند، كه غسل او درست بوده يا نه، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

مسأله 392. اگر در بين غسل، حدث اصغر از او سر بزند مثلاً بول كند، مي‎تواند غسل را تمام نمايد و بعد، وضو بگيرد، و بهتر آن است كه غسل را احتياطاً از سر بگيرد به قصد آنچه بر ذمه او است از اتمام يا اعاده لكن وضو بعد از غسل در اين صورت هم واجب است.

مسأله 393. اگر به خيال اين كه به اندازه غسل و نماز وقت دارد، براي خصوص آن نماز غسل كند و معلوم شود كه كمتر از غسل و تمام نماز وقت داشته، غسل او اشكال دارد، ولي اگر به قصد طهارت از جنابت، غسل كرده كه بعد نماز هم بخواند غسلش صحيح است اگر چه معلوم شود هيچ وقت نداشته است.

مسأله 394. كسي كه جنب شده اگر شك كند غسل كرده يا نه، نمازهايي را كه خوانده صحيح است ولي براي نمازهاي بعد، بايد غسل كند.

مسأله 395. كسي كه چند غسل بر او واجب است، مي‎تواند به نيت همه آنها يك غسل به جا آورد، يا آنها را جدا جدا انجام دهد، ولي اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل كند، غسل‎هاي ديگر ساقط مي‎شود.

مسأله 396. اگر بر جايي از بدن، آيه قرآن يا اسم خداوند متعال، نوشته شده باشد، بنابر احتياط واجب ـ اگر ممكن است ـ بايد آن را از بين ببرد، و اگر ممكن نيست بايد وضو و غسل را ارتماسي انجام دهد، و چنان چه بخواهد وضو يا غسل را ترتيبي به جا آورد، بايد آب را طوري ببدن برساند كه دست او بنوشته نرسد.

مسأله 397. كسي كه غسل جنابت كرده، نبايد براي نماز وضو بگيرد ولي با غسل‎هاي ديگر نمي‎شود نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved